TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI

Bakanlık Makamının 11.10.2013 tarih ve 312 sayılı
Olur’ları ile yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Bakanlık Makamının
25.07.2014 tarih ve 568 sayılı Olur’ları ile yapılmıştır.
2
TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK SINAVI UYGULAMA ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
hükümlerine göre, tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların yetkilendirilmesi
ile çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
MADDE 2- (1) Üretici örgütleri/ziraat odaları, dernek/vakıflar, şirketler ve serbest tarım
danışmanlarınca yerine getirilecek tarımsal danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesinde; görev,
sorumluluk, izleme, değerlendirme ve denetim görevleriyle ilgili usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) 5488 sayılı Tarım Kanunu ile 08/09/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu uygulama esaslarında geçen;
a) Bakanlık: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Başkanlık: Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığını,
c) Dernekler/vakıflar: Sivil toplum örgütlerinden, tarım danışmanı istihdam etmek suretiyle
danışmanlık hizmeti vermek üzere tarımsal işletme sahipleri veya çiftçiler tarafından ilgili
mevzuata göre kurulan tarımsal danışmanlık derneklerini/vakıflarını,
ç) İl/İlçe müdürlüğü: Bakanlık İl ve İlçe Müdürlüklerini,
d) Serbest tarım danışmanı: Kendi nam ve hesabına çalışmak suretiyle tarımsal işletmelere,
sivil toplum örgütlerine ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti
sunan, yetki belgesi sahibi kişileri,
e) Şirket: Tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine, ziraat odalarına ve tarımdan girdi
alan kuruluşlara ve çiftçilere tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde yetkilendirilen tüzel kişiliğe haiz tarımsal danışmanlık şirketlerini,
f) Tarım danışmanı: Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık
şirketlerinde istihdam edilen veya tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam
ve hesabına çalışan ve Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri,
3
TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
UYGULAMA ESASLARI
g) (Değişik Bakanlık Makamının 25/07/2014 tarih ve 568 sayılı Olur) Tarımsal Danışmanlık
Hizmet Bürosu: Tarımsal danışmanlık ve yayım hizmetlerinin yürütülmesi için, belirlenen
şartları taşıyan danışma ve kayıt tutma işlerinin yürütüldüğü faal işyeri,
ğ) Tarımsal danışmanlık hizmetleri: Sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, şirketler ve serbest
tarım danışmanlarınca, tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki
ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret
karşılığında yürütülen hizmetleri,
h) Uygun görüş raporu: Tarımsal danışmanlık yetki belgesi talebinde bulunan kişi/kuruluş
için ilde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü ve en az bir teknik personelce, ilçede
İlçe Müdürü ve en az bir teknik personelce düzenlenen ve tarımsal danışmanlık faaliyetlerini
yürütmek için faal web sitesi, gerekli araç, alet ve büro donanımı durumunu gösterir raporu,
ı) Üretici örgütleri: Sivil toplum örgütlerinden tarımsal amaçlı kooperatifler, yetiştirici birlikleri,
üretici birlikleri ve bunların üst birliklerini,
i) Yetki belgesi: Yönetmelikte belirlenen şartları yerine getiren kişi ve kuruluşların tarımsal
danışmanlık hizmeti verebileceklerini belirten tarımsal danışmanlık yetki belgesini,
j) Yönetici: Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlarda tarımsal danışmanlık faaliyetlerinin
yürütülmesini sağlayan, tarımsal alanda lisans ve üstü mezunu kişiyi,
k) Yönetmelik: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliği,
l) Ziraat odaları: İlgili Kanuna göre kurulmuş olan ve çiftçilerin üye oldukları meslek kuruluşlarını
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Verilecek Kişi ve Kuruluşlar
Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilecek kişi ve kuruluşlar
MADDE 5- (1) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilecek kişi ve kuruluşlar aşağıda belirlenmiştir.
a) Tarım danışmanı istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları,
b) Tarım danışmanı istihdam eden dernekler ve vakıflar,
c) Sözleşme karşılığında çiftçilere/tarımsal işletmelere, üretici örgütlerine/ziraat odalarına
tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve tarım danışmanı istihdam eden
şirketler,
ç) Çiftçilere/tarımsal işletmelere, üretici örgütlerine/ziraat odalarına tarımsal danışmanlık
hizmeti sunmak üzere sözleşme imzalayan serbest tarım danışmanları.
4
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üretici Örgütlerine/Ziraat Odalarına
Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Verilmesi İçin Başvuru İşlemleri,
Şube Açmalarına ve Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerini Yürütmelerine İlişkin
Usul ve Esaslar
Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilmesi için başvuru işlemleri
MADDE 6- (1) Bu uygulama esaslarındaki hükümlere uygun olarak tarım danışmanı istihdam
eden üretici örgütlerine ve ziraat odalarına, Bakanlık tarafından yetki belgesi verilir. Yetki
belgesi için başvuru büronun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne, İlçe Müdürlüğü olmayan
yerlerde İl Müdürlüğüne yapılır.
(2) Yetki belgesi başvurusunda bulunan üretici örgütleri ve ziraat odaları web sitesi kurmak
ve faal durumda tutmak zorundadır.
(3) Yetki belgesi başvurusunda bulunan üretici örgütleri ve ziraat odaları; İl Teknik Komitesince
belirlenen tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetine yönelik materyal bulundurmak zorundadır.
Başkanlık gerek gördüğü durumlarda İl Teknik Komitesinin bu konudaki kararını
değerlendirerek görüşülmek üzere Merkez Teknik Komitesine sunar.
(4) Yetki belgesi başvurusunda bulunan üretici örgütleri ve ziraat odaları; İl Teknik Komitesinin
belirlediği bölümlerde tarım danışmanı istihdam etmek zorundadır.
(5) Yetki belgesi verilmesi için aşağıdaki belgeler istenir.
a) Matbu başvuru dilekçesi (Ek-1a),
b) Tarımsal danışmanlık hizmeti vermek ve tarım danışman istihdam etmek için yetkili
kurul kararı,
c) Uygun görüş raporu,
ç) İstihdam edilen tarım danışmanı ve varsa yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesinin
onaylı sureti, tarım danışmanına ve varsa yöneticiye ait sertifika sureti, ilgili meslek kuruluşuna
kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve ilgili sosyal
güvenlik kurumundan alınan onaylı belge. Danışmanlık hizmet alımı yapılmışsa, hizmet sözleşmesinin
onaylı sureti ve danışmanların onaylı sertifika suretleri.
(6) Yetki belgesi için istenen belgelerden fotokopi olanlar asılları görülmek suretiyle
İlçe/Şube Müdürü tarafından onaylanır.
(7) Yetki belgesi verilmesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları ilin
İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. İlçe Müdürlüğüne yapılan başvurularda evraklar incelenerek,
uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri evrakları inceler ve uygun olanları
onaylayarak arşive kaldırır.
(8) İl Müdürlüğünce uygun görülen başvurulara yetki belgesi verilmek üzere Ek-1b formu
doldurularak Başkanlığa gönderilir. Başkanlık gerek gördüğü durumlarda başvuru dosyasını
isteyebilir.
5
(9) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen üretici örgütü/ziraat odası bürosunu değiştirdiğinde
yeniden yetki belgesi düzenlenmesi için başvuru; büronun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne,
İlçe Müdürlüğü olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne aşağıda belirtilen evraklar ile yapılır.
a) Bu Uygulama Esaslarının 6 ncı maddesi, beşinci fıkrası, a) ve c) bentlerinde belirtilen
belgeler,
b) Adres değişikliğine ilişkin yetkili kurul kararı,
c) Mevcut tarımsal danışmanlık yetki belgesi.
ç) Adres değişikliğinden dolayı yeniden yetki belgesi düzenlenmesi için istenen evraklar,
bir dosya içerisinde bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. İlçe Müdürlüğüne yapılan
başvurularda evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri
evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır.
d) Adres değişikliğinden dolayı yapılan başvurulara yeniden yetki belgesi düzenlenmek
üzere İl Müdürlüğünce Ek-1ç formu doldurularak, mevcut tarımsal danışmanlık yetki belgesi
ile birlikte Başkanlığa gönderilir. Başkanlık gerek gördüğü durumlarda başvuru dosyasını isteyebilir.
(10) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen üretici örgütü/ziraat odası mevcut tarım
danışmanı sayısının artırılmasına yönelik yeni tarım danışmanı istihdam ettiğinde aşağıdaki
belgeleri İl/İlçe Müdürlüğüne teslim etmelidir.
a) İstihdam edilen tarım danışmanı ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti,
tarım danışmanına ait sertifika sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge,
onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan
onaylı belge,
b) Uygun görüş raporu.
c) İstihdam edilen yeni tarım danışmanı için düzenlenen belgeler, üretici örgütü/ ziraat
odasının bürosu ilçede ise, İlçe Müdürlüğünce evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne
gönderilir. İl Müdürlükleri evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır.
İl Müdürlüğü Başkanlığa bilgi verir.
(11) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen üretici örgütü/ziraat odası bir tarım danışmanının
yerine başka bir tarım danışmanı istihdam ettiğinde, sadece 6 ncı madde, onuncu
fıkra, a) bendindeki belgeler istenir.
(12) Üretici örgütü/ ziraat odası yönetici istihdam ettiğinde aşağıdaki belgeleri İl/İlçe Müdürlüğüne
teslim etmek zorundadır.
a) Yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti, varsa sertifika sureti, ilgili
meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti
ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan onaylı alınan belge,
b) Uygun görüş raporu.
c) İstihdam edilen yönetici için düzenlenen belgeler, üretici örgütü/ ziraat odası bürosu
ilçede ise, İlçe Müdürlüğünce evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl
Müdürlükleri evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır. İl Müdürlüğü Başkanlığa
bilgi verir.
6
Şube açmalarına ilişkin esaslar
MADDE 7 (1) Üretici örgütü/ziraat odası; çalışmasını aksatmamak ve hizmet kalitesini
düşürmemek koşuluyla, üretici örgütü/ ziraat odasının kendi biriminin bulunmaması durumunda
faaliyette bulunmak üzere yetki aldıkları ilin ilçelerinde şube açabilir. Şube izni için
başvurular büronun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne, İlçe Müdürlüğü olmayan yerlerde İl
Müdürlüğüne yapılır.
(2) Üretici örgütü ve ziraat odasının, bulunduğu ilin ilçesinde şube açabilmesi için merkezinde
yönetici hariç en az dört tarım danışmanının, ilçede şube yöneticisi hariç olmak üzere
en az iki tarım danışmanının istihdam edilmesi zorunludur. İstihdam edilen tarım danışmanlarından
biri lisans mezunu olmalıdır.
(3) Şube açılmasına ilişkin yapılan başvuruda;
a) Şube açılması için yetkili kurul kararı,
b) Yetki belgesinin İl/İlçe Müdürlüğü onaylı sureti,
c) Şube yöneticisinin varsa danışmanlık sertifika sureti, imzalanan hizmet sözleşmesinin
sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı
sureti ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan belge,
ç) İstihdam edilen tarım danışmanı ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti,
tarım danışmanına ait sertifika sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge,
onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan
onaylı belge,
d) Şubenin adresi, telefon numarası vb. iletişim bilgileri,
e) Uygun görüş raporu.
(4) İlçe Müdürlüğü dosya üzerinde gerekli incelemeyi yapar, uygun olanları onaylayarak İl
Müdürlüğüne gönderir. İl Müdürlüğü gerekli incelemeyi yapar, uygun olanları onaylayarak arşive
kaldırır ve şubenin açılışına onay verilmek üzere Ek-1c formunu doldurarak Başkanlığa gönderir.
(5) Şubelerin yapacakları iş ve işlemlerden merkezdeki üretici örgütü/ ziraat odası birinci
derecede sorumludur.
Tarımsal danışmanlık hizmetlerini yürütmelerine ilişkin usul ve esaslar
MADDE 8- (1) Üretici örgütü ve ziraat odası, tarımsal danışmanlık hizmeti vermek ve danışman
istihdam etmek için yetkili kurul kararı almak zorundadır.
(2) Üretici örgütü/ ziraat odası bünyesinde dört ve daha fazla sayıda tarım danışmanı istihdam
ediyorsa yönetici istihdam etmek zorundadır. Bir yönetici yirmiden fazla tarım danışmanından
sorumlu olamaz.
(3) İstihdam edilecek tarım danışmanlarından en az biri lisans mezunu ve ayrıca danışmanlar
içerisinden en az biri farklı bir bölümden sertifika sahibi olmalıdır.
(4) Üretici örgütü/ ziraat odası bünyesinde istihdam edilen tarım danışmanı sayısı beş
ve üzeri olduğunda istihdam edilen tarım danışmanlarının en az yüzde yirmisi kadın olmalıdır.
7
(5) Üretici örgütünün veya ziraat odasının başkanı, istihdam edilecek tarım danışmanının
ve yöneticinin işverenidir.
(6) İstihdam edecekleri tarım danışmanları ve yönetici ile taraflarca hazırlanan istihdam
sözleşmesi imzalanır ve bu kişilere ilişkin bilgiler bulundukları ilin, İl/İlçe Müdürlüğüne bildirilir.
Danışman ve yönetici ile imzalanacak sözleşmenin süresi en az iki yıl olmalıdır.
(7) Başkan ve yönetici sertifika sahibi olsa bile tarım danışmanlığı yapamaz.
(8) Üretici örgütü/ziraat odasını Bakanlığa karşı başkan/yönetici temsil eder.
(9) Üye olan her çiftçinin, tarımsal danışmanlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır.
Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen üyeler yazılı müracaatları ile sisteme dâhil olurlar.
(10) Bünyesinde tarım danışmanı istihdam ediyorsa, üretici örgütü/ziraat odası ile tarımsal
danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen üyeler arasında Başkanlıkça bir örneği
hazırlanan hizmet sözleşmesi imzalanır.
(11) Üretici örgütü/ziraat odası tarafından tarımsal danışmanlık şirketlerinden/serbest
tarım danışmanlarından hizmet satın alınabilir ve Başkanlıkça bir örneği hazırlanan hizmet
sözleşmesi imzalanır. Hizmet sözleşmesinde, ilin veya hizmet verdiği alanların hizmet koşullarına
uygun şekilde hizmetin kalitesini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılabilir.
(12) Yönetim Kurulu, tarımsal danışmanlık hizmetleri ile ilgili bütün hususlardan sorumludur.
(13) Sisteme yeni dâhil olan çiftçilerin isimleri altı ayda bir İl/İlçe Müdürlüğüne bildirilir.
(14) Kuruluş kanunlarında şirket kurabileceklerine dair hüküm olan üretici örgütleri, ziraat
odaları, bu Uygulama Esasları hükümlerine uygun olarak tarımsal danışmanlık şirketi kurabilirler.
(15) İstihdam edilecek yönetici ve tarım danışmanlarının; iş tanımı, işe başlama, işten
çıkarılma ve sosyal hakları sözleşmelerinde belirlenir.
(16) İstihdam edilen bir tarım danışmanı, 18 inci maddede belirtilen sayıda çiftçiye hizmet
verebilir. Hizmet almak isteyen çiftçi sayısının belirtilen sayıyı geçmesi durumunda ikinci bir
tarım danışmanı daha istihdam edilmesi zorunludur.
(17) İstihdam edilen tarım danışmanları sorumlu oldukları çiftçileri, ikamet yerleri ve üretim
konularına göre alt çalışma gruplarına ayırır, çalışma programlarını ve danışmanlık hizmetlerini
bu gruplara yönelik olarak hazırlar ve uygular.
(18) Girdi satışı yapan üretici örgütü ve ziraat odası, satışta görevli teknik personel dışında
tarım danışmanı istihdam etmek zorundadır. İstihdam edilen danışman girdi satışında
görevlendirilemez.
(19) Danışmanlık hizmetleri ile ilgili çalışmalara ilişkin her türlü belge ve bilgi Bakanlığın
veya Bakanlık tarafından yetkilendirilecek kişilerin denetimine hazır bulundurulur.
(20) Sisteme dâhil olan her çiftçi için bir dosya hazırlanır. Bu dosyada çiftçinin sisteme
dâhil olduğu tarihteki işletmesine ait mevcut durumunu gösterir bilgiler, gerçekleştirilen bireysel
görüşmeler ile işletmenin mevcut durumundaki yıllık değişimlerini gösterir bilgiler ve
ihtiyaç duyulacak diğer hususlar yer alır.
8
(21) Üretici örgütü faaliyet alanına uygun sertifika sahibi danışman istihdam eder veya
danışmanlık hizmeti satın alır.
(22) Tarımsal danışmanlık hizmetlerinde görevlendirilen yönetici ve danışmanlar tarım
danışmanlığı dışında başka bir faaliyette bulunamazlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derneklere/Vakıflara
Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Verilmesi İçin Başvuru İşlemleri,
Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerini Yürütmelerine İlişkin Usul ve Esaslar
Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilmesi için başvuru işlemleri
MADDE 9- (1) Bu Uygulama Esaslarındaki hükümlere uygun olarak tarımsal danışmanlık
derneklerine ve vakıflarına yetki belgesi verilir. Yetki belgesi için başvuru büronun bulunduğu
yerdeki İlçe Müdürlüğüne, İlçe Müdürlüğü olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne yapılır.
(2) Yetki belgesi başvurusunda bulunan dernekler/vakıflar web sitesi kurmak ve faal durumda
tutmak zorundadır.
(3)Yetki belgesi başvurusunda bulunan dernekler/vakıflar; İl Teknik Komitesince belirlenen
tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetine yönelik materyal bulundurmak zorundadır. Başkanlık
gerek gördüğü durumlarda İl Teknik Komitesinin bu konudaki kararını değerlendirerek
görüşülmek üzere Merkez Teknik Komitesine sunar.
(4) Yetki belgesi başvurusunda bulunan dernekler/vakıflar; İl Teknik Komitesinin belirlediği
bölümlerde tarım danışman istihdam etmek zorundadır.
(5) Yetki belgesi verilmesi için aşağıdaki belgeler istenir.
a) Matbu başvuru dilekçesi (Ek-2a),
b) Sadece tarımsal danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulduğunu gösteren
tüzüğünün/vakıf senedinin onaylı örneği ve üye listeleri,
c) Uygun görüş raporu,
ç) İstihdam edilen tarım danışmanı ve varsa yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesinin
onaylı sureti, tarım danışmanlarına ait sertifika sureti, yöneticiye ait varsa sertifika sureti,
ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı
sureti ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge.
d)Yetki belgesi için istenen belgelerden fotokopi olanlar asılları görülmek suretiyle
İlçe/Şube Müdürü tarafından onaylanır.
(6) Yetki belgesi düzenlenebilmesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları
ilin İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. İlçe Müdürlüğüne yapılan başvurularda evraklar incelenerek,
uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri evrakları inceler ve uygun
olanları onaylayarak arşive kaldırır.
9
(7) İl Müdürlüğünce uygun görülen başvurulara yetki belgesi verilmek üzere Ek-2b formu
doldurularak Başkanlığa gönderilir.
(8) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen dernekler/vakıflar bürosunu değiştirdiğinde
yeniden yetki belgesi düzenlenmesi için başvuru; büronun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne,
İlçe Müdürlüğü olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne aşağıda belirtilen evraklar ile yapılır.
a) Bu uygulama esasının 9 uncu maddesi, beşinci fıkrası, a) ve c) bentlerinde belirtilen
belgeler,
b) Adres değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı,
c) Mevcut tarımsal danışmanlık yetki belgesi,
ç) Adres değişikliğinden dolayı yeniden yetki belgesi düzenlenmesi için istenen evraklar,
bir dosya içerisinde bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. İlçe Müdürlüğüne yapılan
başvurularda evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri
evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır.
d) Adres değişikliğinden dolayı yapılan başvurulara yeniden yetki belgesi düzenlenmek
üzere İl Müdürlüğünce Ek-2ç formu doldurularak, mevcut tarımsal danışmanlık yetki belgesi
ile birlikte Başkanlığa gönderilir. Başkanlık gerek gördüğü durumlarda başvuru dosyasını isteyebilir.
(9) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen dernekler/vakıflar mevcut tarım danışmanı
sayısının artırılmasına yönelik yeni tarım danışmanı istihdam ettiğinde aşağıdaki belgeleri
İl/İlçe Müdürlüğüne teslim etmelidir.
a) İstihdam edilen tarım danışmanı ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti,
tarım danışmanına ait sertifika sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge,
onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan
onaylı belge,
b) Uygun görüş raporu.
c) İstihdam edilen yeni tarım danışmanı için düzenlenen belgeler, dernekler/vakıfların
bürosu ilçede ise, İlçe Müdürlüğünce evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir.
İl Müdürlükleri evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır. İl Müdürlüğü
Başkanlığa bilgi verir.
(10) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen dernekler/vakıflar bir tarım danışmanının
yerine başka bir tarım danışmanı istihdam ettiğinde, sadece 9 uncu madde, dokuzuncu fıkra,
a) bendindeki belgeler istenir.
(11) Dernekler/vakıflar yönetici istihdam ettiğinde aşağıdaki belgeleri İl/İlçe Müdürlüğüne
teslim etmek zorundadır.
a) Yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti, varsa sertifika sureti, ilgili
meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdan sureti
ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,
b) Uygun görüş raporu.
10
c) İstihdam edilen yönetici için düzenlenen belgeler, dernekler/vakıfların bürosu ilçede
ise, İlçe Müdürlüğünce evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri
evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır. İl Müdürlüğü Başkanlığa
bilgi verir.
Tarımsal danışmanlık hizmetlerini yürütmelerine ilişkin usul ve esaslar
MADDE 10- (1) Üyelerine sadece tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan
dernekler ve vakıfların kuruluşları, tabi oldukları mevzuata göre yapılır ve tüzüklerinde/vakıf
senetlerinde danışmanlık hizmeti vermek üzere kuruldukları açık olarak belirtilir.
(2) İstihdam edilen bir tarım danışmanı, 18 inci maddede belirtilen sayıda çiftçiye hizmet
verebilir. Hizmet almak isteyen çiftçi sayısının belirtilen sayıyı geçmesi durumunda ikinci bir
tarım danışmanı daha istihdam edilmesi zorunludur.
(3) Dernekler/vakıflar bünyesinde dört ve daha fazla sayıda tarım danışmanı istihdam
ediyorsa yönetici istihdam etmek zorundadır. Bir yönetici yirmiden fazla tarım danışmanından
sorumlu olamaz.
(4) İstihdam edilecek tarım danışmanlarından en az biri lisans mezunu ve ayrıca danışmanlar
içerisinden en az biri farklı bir bölümden sertifika sahibi olmalıdır.
(5) Dernekler/vakıflar bünyesinde istihdam edilen tarım danışmanının sayısı beş ve üzeri
olduğunda istihdam edilen tarım danışmanlarından en az yüzde yirmisi kadın olmalıdır.
(6) Tarım danışmanları, sorumlu oldukları çiftçileri ikamet yerleri ve üretim konularına
göre alt çalışma gruplarına ayırır. Çalışma programlarını ve danışmanlık hizmetlerini bu gruplara
yönelik olarak hazırlar ve uygular.
(7) Üye olan her çiftçinin, tarımsal danışmanlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır.
Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen üyeler yazılı müracaatları ile sisteme dâhil olurlar.
(8) Tarımsal danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen üyeler ile dernek/vakıf arasında
Başkanlıkça hazırlanan hizmet sözleşmesi imzalanır. Hizmet sözleşmesinde, ilin veya
hizmet verdiği alanların hizmet koşullarına uygun şekilde hizmetin kalitesini artırmaya yönelik
düzenlemeler yapılabilir.
(9) Üye listeleri bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine gönderilir. Yeni üye olan çiftçilerin
isimleri altı ayda bir İl/İlçe Müdürlüğüne bildirilir.
(10) Fahri üyelerinin dışındaki üyelerinin tamamının çiftçi olması zorunludur.
(11) Tarımsal danışmanlık dernek veya vakfının başkanı, yönetici ve danışmanın işverenidir.
(12) Başkan ve yönetici, sertifika sahibi olsa bile danışmanlık yapamaz.
(13) (Değişik Bakanlık Makamının 25/07/2014 tarih ve 568 sayılı Olur) İstihdam edecekleri
tarım danışmanları ve yönetici ile taraftarlarca hazırlanan istihdam sözleşmesi imzalanır
ve bu kişilere ilişkin bilgiler bulundukları ilin İl/ilçe Müdürlüğüne bildirilir. Danışman ve
yönetici ile imzalanacak sözleşmenin süresi en az iki yıl olmalıdır.
11
(14) Tarımsal danışmanlık dernek/vakfı, Bakanlığa karşı başkan/yönetici temsil eder.
(15)Çalışmalarına ilişkin her türlü belge ve bilgi, Bakanlığın veya Bakanlık tarafından yetkilendirilecek
kişilerin denetimine hazır bulundurulur.
(16) İstihdam edilen tarım danışmanları, her çiftçi için bir dosya hazırlar. Bu dosyada çiftçinin
sisteme dâhil olduğu tarihteki işletmesine ait mevcut durumunu gösterir bilgiler, aldığı
ücretli hizmetler, gerçekleştirilen bireysel görüşmeler ile işletmenin mevcut durumundaki yıllık
değişimlerini gösterir bilgiler ve ihtiyaç duyulacak diğer hususlar yer alır.
(17) İstihdam edilecek yönetici ve tarım danışmanlarının; iş tanımı, işe başlama, işten
çıkarılma ve sosyal hakları sözleşmelerinde belirlenir.
(18)Tarımsal danışmanlık hizmetlerinde görevlendirilen yönetici ve danışmanlar tarım danışmanlığı
dışında başka bir faaliyette bulunamazlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Şirketlere Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi Verilmesi İçin Başvuru İşlemleri,
Şube Açmalarına ve Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerini Yürütmelerine
İlişkin Usul ve Esaslar
Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilmesi için başvuru işlemleri
MADDE 11- (1) Bu uygulama esaslarındaki hükümlere uygun olarak tarımsal danışmanlık
şirketlerine yetki belgesi verilir. Yetki belgesi için başvuru büronun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne,
İlçe Müdürlüğü olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne yapılır.
(2) Şirketin faaliyet alanında/alanlarında tarımsal girdilerin satışı ve bayiliği varsa yetki
belgesi verilmez.
(3) Tarımsal danışmanlık şirketinin ana merkezinde yönetici hariç en az dört tarım danışmanının
istihdam edilmesi zorunludur. İstihdam edilen tarım danışmanlarından en az biri lisans
mezunu ve ayrıca danışmanlar içerisinden en az biri farklı bir bölümden sertifika sahibi
olmalıdır. Ancak başka il veya ilçede şube açılması durumunda şube yöneticisi hariç olmak
üzere ilde en az dört, ilçede en az iki tarım danışmanının istihdam edilmesi zorunludur. İstihdam
edilen tarım danışmanlarından biri lisans mezunu olmalıdır.
(4) Yetki belgesi başvurusunda bulunan şirketler web sitesi kurmak ve faal durumda tutmak
zorundadır.
(5)Yetki belgesi başvurusunda bulunan şirketler; İl Teknik Komitesince belirlenen tarımsal
yayım ve danışmanlık hizmetine yönelik materyal bulundurmak zorundadır. Başkanlık gerek
gördüğü durumlarda İl Teknik Komitesinin bu konudaki kararını değerlendirerek görüşülmek
üzere Merkez Teknik Komitesine sunar.
(6) Yetki belgesi başvurusunda bulunan şirketler; İl Teknik Komitesinin belirlediği bölümlerde
danışman istihdam etmek zorundadır.
(7) Şirketi Bakanlığa karşı şirket yöneticisi veya yönetim kurulu başkanı temsil eder.
(8) Şirkete yetki belgesi verilmesi için aşağıdaki belgeler istenir.
12
a) Matbu başvuru dilekçesi (Ek-3a),
b) En az limited şirket olarak kurulduklarını ve faaliyet alanlarından birinin tarımsal danışmanlık
hizmeti olduğunu belgeleyen ticaret sicil gazetesi örneği ve fatura,
c) Adı, adresi, vergi numarası, var ise logosuna ait belgeler,
ç) Kurucularına, ortaklarına ait kimlik ve varsa diploma/çıkış belgesinin bulunduğu ilin
İl/İlçe Müdürlüğünce onaylı suretleri,
d) İstihdam edilen tarım danışmanı ve yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı
sureti, tarım danışmanlarına ait sertifika sureti, yöneticiye ait varsa sertifika sureti, ilgili meslek
kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve
ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,
e) Bakanlığa karşı şirketi temsil edecek kişinin, şirket adına imza atmaya yetkili olduğunu
gösterir noter onaylı imza sirküleri,
f) Uygun görüş raporu,
g) Yetki belgesi için istenen belgelerden fotokopi olanlar asılları görülmek suretiyle
İlçe/Şube Müdürü tarafından onaylanır.
(9) Yetki belgesi verilmesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları ilin
İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. İl Müdürlükleri evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak
arşive kaldırır.
(10) İl Müdürlüğünce uygun görülen başvurulara yetki belgesi verilmek üzere Ek-3b formu
doldurularak Başkanlığa gönderilir.
(11) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen şirketler bürolarını değiştirdiğinde yeniden
yetki belgesi düzenlenmesi için başvuru; büronun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne, İlçe
Müdürlüğü olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne aşağıda belirtilen evraklar ile yapılır.
a) Bu uygulama esasının 11 inci maddesi, sekizinci fıkrası, a), c) ve f) bentlerinde belirtilen
belgeler,
b) Mevcut tarımsal danışmanlık yetki belgesi,
c) Adres değişikliğine ilişkin şirketin ortaklar kurul kararını gösteren ticaret sicil gazetesi
onaylı sureti,
ç) Adres değişikliğinden dolayı yeniden yetki belgesi düzenlenmesi için istenen evraklar,
bir dosya içerisinde bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. İlçe Müdürlüğüne yapılan
başvurularda evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri
evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır.
d) Adres değişikliğinden dolayı yapılan başvurulara yeniden yetki belgesi düzenlenmek
üzere İl Müdürlüğünce Ek-3ç formu doldurularak, mevcut tarımsal danışmanlık yetki belgesi
ile birlikte Başkanlığa gönderilir. Başkanlık gerek gördüğü durumlarda başvuru dosyasını isteyebilir.
(12) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen şirketler, mevcut tarım danışmanı sayısının
artırılmasına yönelik yeni tarım danışmanı istihdam ettiğinde aşağıdaki belgeleri İl/İlçe
Müdürlüğüne teslim etmelidir.
13
a) İstihdam edilen tarım danışmanı ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti,
tarım danışmanına ait sertifika sureti, ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge,
onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan
onaylı belge,
b) Uygun görüş raporu.
c) İstihdam edilen yeni tarım danışmanı için düzenlenen belgeler, şirket bürosu ilçede
ise, İlçe Müdürlüğünce evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri
evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır. İl Müdürlüğü Başkanlığa
bilgi verir.
(13) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen şirketler bir tarım danışmanının yerine
başka bir tarım danışmanı istihdam ettiğinde, sadece 11 inci madde, on ikinci fıkra, a) bendindeki
belgeler istenir.
(14) Şirketlerin mevzuat gereği yönetici sayısını artırması gerektiğinde; şirketler aşağıdaki
belgeleri İl/İlçe Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.
a) Yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı sureti, varsa sertifika sureti, ilgili
meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti
ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,
b) Uygun görüş raporu.
c) İstihdam edilen yönetici için düzenlenen belgeler, şirketin bürosu ilçede ise, İlçe Müdürlüğünce
evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri evrakları
inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır. İl Müdürlüğü Başkanlığa bilgi verir.
Şube açmalarına ilişkin esaslar
MADDE 12- (1) Şirketler, çalışmalarını aksatmamak ve hizmetlerinin kalitesini düşürmemek
koşuluyla faaliyette bulunmak üzere izin aldıkları ilin ilçelerinde ve diğer il/ilçelerde şube
açabilirler. Şube izni için başvuru büronun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne, İlçe Müdürlüğü
olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne yapılır.
(2) Başvuru sırasında;
a) Şube açılması yönünde şirketin ortaklar kurulu kararını gösteren ticaret sicil gazetesi
onaylı sureti,
b) Yetki belgesinin İl Müdürlüğü onaylı sureti,
c) İstihdam edilen tarım danışmanı ve yönetici ile imzalanan hizmet sözleşmesinin onaylı
sureti, tarım danışmanlarına ait sertifika sureti, yöneticiye ait varsa sertifika sureti, ilgili meslek
kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair belge, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı sureti ve
ilgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,
ç) Şubenin adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgilerine ait belgeler.
d) Şubenin büro ve teknik malzeme donanımına ilişkin bilgileri içeren bir dosya sunulur.
(3) İl Müdürlüğü dosya üzerinde gerekli incelemeyi yapar, uygun olanları onaylayarak arşive
kaldırır ve şubenin açılışına onay verilmesi amacıyla Ek-3c formunu doldurarak Başkanlığa
gönderir.
14
(4) Şubeler, çalışmalarında yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Şubelerin yapacakları
iş ve işlemlerden şirket birinci derecede sorumludur.
Tarımsal danışmanlık hizmetlerini yürütmelerine ilişkin usul ve esaslar
MADDE 13- (1) Şirketin ana sözleşmesinde, faaliyet alanlarından birinin tarımsal danışmanlık
hizmeti vermek üzere kurulduğu belirtilir.
(2) Şirket kuruluşunda, il sınırları esastır ve her danışmanlık şirketi kurulduğu ilde bulunan
çiftçilere hizmet verir. İlin büyüklüğü ve çiftçi potansiyeline göre şirket kuruluşunun gerçekleştiği
ilin ilçelerinde ve diğer il/ilçelerde de şube açılabilir. Açılan şubelerde yürütülen
tüm faaliyetlerden danışmanlık şirketi sorumludur. Şube açılması veya kapatılması durumunda
bulunduğu ilin İl/İlçe Müdürlüğüne yazılı olarak bilgi verilir.
(3) Şirketler yönetici istihdam etmek zorundadır. Bir yönetici yirmiden fazla tarım danışmanından
sorumlu olamaz.
(4) Şirketler bünyesinde istihdam edilen tarım danışmanının sayısı beş ve üzeri olduğunda
istihdam edilen danışmanlardan en az yüzde yirmisi kadın olmalıdır.
(5) Şirketlerde yönetici şirket ortağı dışında biri olmalıdır.
(6) Yöneticiler sertifikaları olsa bile yöneticilik görevleri devam ettiği sürece fiilen tarımsal
danışmanlık görevi yapamazlar.
(7) Hizmet verecekleri çiftçilerle ve/veya üretici örgütleri/ziraat odaları ile imzalanacak
sözleşmelerde Başkanlıkça hazırlanan hizmet sözleşmesi esas alınır. Hizmet sözleşmesinde;
ilin veya hizmet verdiği alanların hizmet koşullarına uygun şekilde hizmetin kalitesini artırmaya
yönelik düzenlemeler yapılabilir.
(8) Sözleşme imzalanan çiftçi/üretici örgütlerinin/ziraat odalarının listesi bulunduğu ilin
İl/İlçe Müdürlüğüne gönderilir. Yeni sözleşme imzalayan çiftçi/çiftçi örgütleri/ziraat odaları
varsa isimleri altı ayda bir İl/İlçe Müdürlüğüne bildirilir.
(9) İstihdam edeceği tarım danışmanları ile taraflarca hazırlanan istihdam sözleşmesi
imzalanır.
(10) İstihdam edilen danışmanların listesi ve bu listedeki değişiklikler bulunduğu ilin
İl/İlçe Müdürlüğüne bildirilir.
(11) İstihdam edilen bir tarım danışmanı, 18 inci maddede belirtilen sayıda çiftçiye hizmet
verebilir. Hizmet almak isteyen çiftçi sayısının belirtilen sayıyı geçmesi durumunda ikinci bir
tarım danışmanı daha istihdam edilmesi zorunludur.
(12) İstihdam edilen tarım danışmanları, sorumlu oldukları çiftçileri ikamet yerleri ve üretim
konularına göre alt çalışma gruplarına ayırır, çalışma programlarını ve danışmanlık hizmetlerini
bu gruplara yönelik olarak hazırlar ve uygular.
(13) Şirketler danışmanlık hizmetlerini yürütecek büro ve teknik personel yeterliliğine sahip
olmalıdır. Bürolar, danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesine olanak sağlayacak şekilde tefriş
edilmeli, her türlü iletişim imkânı bulunmalı, gerekli alet ve eğitim malzemeleri ile donatılmış
olmalıdır. Bürolarda dışarıdan tanınmasını sağlayacak şekilde bir tabela bulunması zorunludur.
Bürolarda danışmanlık faaliyetlerinin dışında her hangi bir faaliyet yürütülmesi yasaktır.
15
(14) (Değişik Bakanlık Makamının 25/07/2014 tarih ve 568 sayılı Olur) İstihdam edilen
yönetici ve tarım danışmanlarının iş tanımı, işe başlama ve işten çıkarılma tarihi ve sosyal
hakları sözleşmelerinde belirlenir. Danışman ve yönetici ile imzalanacak sözleşmenin süresi
en az iki yıl olmalıdır.
(15) Üretici örgütleri ile hizmet sözleşmesi imzaladıklarında, üretici örgütünün faaliyet
alanına giren konuda sertifika sahibi tarım danışmanı istihdam etmek zorundadır.
(16) Çalışmalarına ilişkin her türlü belge ve bilgiyi Bakanlığın veya Bakanlık tarafından
yetkilendirilecek kişilerin denetimine hazır bulundurmakla yükümlüdür.
(17) Sözleşme imzalanan her çiftçi için bir dosya hazırlanır. Bu dosyada; çiftçinin sözleşme
tarihinde işletmesine ait mevcut durumunu gösterir bilgiler, aldığı ücretli hizmetler, sözleşme
ücretlerinin ödenme durumu, gerçekleştirilen bireysel görüşmeler, işletmenin mevcut
durumundaki yıllık değişimlerini gösterir bilgiler ve ihtiyaç duyulacak diğer hususlar yer alır.
(18) Tarımsal danışmanlık hizmetlerinde görevlendirilen yönetici ve danışmanlar tarım
danışmanlığı dışında başka bir faaliyette bulunamazlar.
ALTINCI BÖLÜM
Serbest Tarım Danışmanlarına Yetki Belgesi Verilmesi İçin Başvuru İşlemleri ve
Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerini Yürütmelerine İlişkin Usul ve Esaslar
Serbest tarım danışmanlarının başvuru işlemleri
MADDE 14- (1) Bu uygulama esaslarındaki hükümlere uygun olarak serbest tarım danışmanlarına
yetki belgesi verilir. Yetki belgesi için başvuru büronun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne,
İlçe Müdürlüğü olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne yapılır.
(2)Yetki belgesi başvurusunda bulunan serbest tarım danışmanları web sitesi kurmak ve
faal durumda tutmak zorundadır.
(3) Serbest tarım danışmanlarına yetki belgesi verilmesi için aşağıdaki belgeler istenir
a) Matbu başvuru dilekçesi (Ek-4a),
b) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak serbest meslek mükellefiyeti tescil belgesi
ve fatura/serbest meslek makbuzu,
c) İlgili sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,
ç) Tarımsal danışmanlık sertifikasının onaylı sureti, onaylı mezuniyet belgesi ve nüfus
cüzdanı sureti,
d) İlgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair onaylı belge,
e) Danışmanlık bürosunun adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgileri,
f) Danışmana ait noter onaylı imza sirküleri,
g) Uygun görüş raporu.
ğ)Yetki belgesi için istenen belgelerden fotokopi olanlar asılları görülmek suretiyle
İlçe/Şube Müdürü tarafından onaylanır.
16
(4) Yetki belgesi verilmesi için istenen evraklar, bir dosya içerisinde bulundukları ilin
İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. İlçe Müdürlüğüne yapılan başvurularda evraklar incelenerek,
uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri İlçe Müdürlüklerinden gelen dosya
ve evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır.
(5) İl Müdürlüğünce uygun görülen başvurulara yetki belgesi verilmek üzere Ek-4b formu
doldurularak Başkanlığa gönderilir.
(6) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilen serbest tarım danışmanı bürosunu değiştirdiğinde
yeniden yetki belgesi düzenlenmesi için başvuru; büronun bulunduğu yerdeki İlçe
Müdürlüğüne, İlçe Müdürlüğü olmayan yerlerde İl Müdürlüğüne aşağıda belirtilen evraklar ile
yapılır.
a) Bu uygulama esasının 14 üncü maddesi, üçüncü fıkrası, a), b), c), e) ve g) bentlerinde
belirtilen belgeler,
b) Mevcut tarımsal danışmanlık yetki belgesi.
c) Adres değişikliğinden dolayı yeniden yetki belgesi düzenlenmesi için istenen evraklar,
bir dosya içerisinde bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilir. İlçe Müdürlüğüne yapılan
başvurularda evraklar incelenerek, uygun olanlar İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlükleri
evrakları inceler ve uygun olanları onaylayarak arşive kaldırır.
ç) Adres değişikliğinden dolayı yapılan başvurulara yeniden yetki belgesi düzenlenmek
üzere İl Müdürlüğünce Ek-4ç formu doldurularak, mevcut tarımsal danışmanlık yetki belgesi
ile birlikte Başkanlığa gönderilir. Başkanlık gerek gördüğü durumlarda başvuru dosyasını isteyebilir.
Tarımsal danışmanlık hizmetlerini yürütmelerine ilişkin usul ve esaslar
MADDE 15- (1) Sözleşme karşılığı çiftçilere/tarımsal işletmelere/üretici örgütlerine/ziraat
odalarına tarımsal danışmanlık hizmeti verecek olan danışmanlar aşağıdaki esaslar dâhilinde
çalışır.
a) Serbest Tarım Danışmanı, tarım danışmanı sertifikasına sahip olmalıdır.
b) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecekleri çiftçilerle/tarımsal işletmelerle ve/veya üretici
örgütü/ziraat odası ile imzalanacak sözleşmelerde Başkanlıkça hazırlanan hizmet sözleşmesi
esas alınır. Hizmet sözleşmesinde; ilin veya hizmet verdiği alanların hizmet koşullarına
uygun şekilde hizmetin kalitesini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılabilir. Bir tarım danışmanı,
18 inci maddede belirtilen sayıda çiftçiye hizmet verebilir.
c) Sözleşme imzaladıkları çiftçileri ikamet yerleri ve üretim konularına göre alt çalışma
gruplarına ayırır. Çalışma programlarını ve danışmanlık hizmetlerini bu gruplara yönelik olarak
hazırlar ve uygular.
ç) Sözleşme imzaladıkları çiftçilerin/tarımsal işletmelerin/üretici örgütlerinin/ziraat odalarının
listesini bulunduğu ilin İl/İlçe Müdürlüğüne gönderir. Yeni sözleşme imzalayan çiftçilerin/
tarımsal işletmelerin/üretici örgütlerinin/ziraat odalarının isimleri altı ayda bir İl/İlçe
Müdürlüğüne bildirilir.
d) Çalışmalarına ilişkin her türlü belge ve bilgiyi Bakanlığın veya Bakanlık tarafından yetkilendirilecek
kişilerin denetimine hazır bulundurmakla yükümlüdür.
17
e) Sözleşme imzaladığı her çiftçi için bir dosya hazırlar. Bu dosyada çiftçinin sözleşme
tarihinde işletmesine ait mevcut durumunu gösterir bilgiler, aldığı ücretli hizmetler, sözleşme
ücretlerinin ödenme durumu, gerçekleştirilen bireysel görüşmeler, işletmenin mevcut durumundaki
yıllık değişimlerini gösterir bilgiler ve ihtiyaç duyulacak diğer hususlar yer alır.
f) Serbest tarım danışmanları, tarım danışmanlığı dışında başka bir faaliyette bulunamazlar.
MADDE 16- (1) Serbest tarım danışmanları, mesleki faaliyetlerini açtıkları bürolarda sürdürür.
(2) Bir tarım danışmanı sadece bir büro açabilir. Ancak fiziki koşullarının uygun olması
durumunda, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bir büroyu en fazla iki danışman kullanabilir.
(3) Bürolarda mesleki faaliyetlerinin dışında herhangi bir faaliyet yürütmeleri yasaktır.
(4) Bürolarda dışarıdan tanınmayı sağlayacak şekilde bir tabela bulunması zorunludur.
(5) Bürolar; tarım danışmanlığı mesleğinin yürütülmesine olanak sağlayacak şekilde tefriş
edilmiş, gerekli alet ve eğitim malzemeleri ile donatılmış olmalıdır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Tarımsal Danışmanlık Hizmeti Verecek Kişi ve Kuruluşların Faaliyetleri,
Hizmet Verilecek Çiftçi Sayıları
Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların faaliyetleri
MADDE 17- (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, çiftçilerle imzaladıkları
sözleşme kapsamında yapacakları tarımsal danışmanlık çalışmalarına ilişkin yıllık
program hazırlar.
(2) Program hazırlamada öncelikle çiftçilerin/tarımsal işletmelerinin mevcut durumlarını
ortaya koyan bir çalışma yapılır. Bu amaçla, mevcut durum tespit formu (Ek-5) kullanılır. Bu
formlar her çiftçi için ayrı doldurulur. Çiftçi kayıtları en az formdaki bilgiler olmak üzere ayrıca
bilgisayar ortamında tutulur.
(3) Sözleşme imzalanan çiftçi/çiftçi grubunun tarımsal üretimde karşılaşmış oldukları
problemler ve bu problemleri ortaya çıkaran nedenler belirlenir. Bu amaçla problem analizi
çalışması yapılır.
(4) Yapılan bu çalışmaya uygun olarak, tarımsal üretime ilişkin tespit edilen sorunlar bir
öncelik sıralamasına tabii tutularak, belirlenen problemlerden hangilerinin öncelikli olarak çözüleceğine
karar verilir.
(5) Bu çalışmalar sırasında tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, ilin
ve çiftçilerin tarımsal sorunları hakkında İl/İlçe Müdürlüğü ile işbirliği yaparlar.
(6) Bunun sonucunda, sözleşme kapsamında yapılacak faaliyetlerin konu ve içerikleri belirlenir.
18
(7) Şirketler, üretici örgütleri, ziraat odaları, dernekler, vakıflar ve serbest tarım danışmanları,
belirtilen esaslara uygun olarak; yıllık programların hazırlanmasından ve istenen zamanda
bulunduğu ilin İl/İlçe Müdürlüğüne teslim edilmesinden sorumludur.
(8) Hazırlanan yıllık programlar; tarımsal danışmanlık şirketlerinde programı hazırlayan
danışman ve şirket yöneticisi tarafından; üretici örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal
danışmanlık derneklerinde/vakıflarında programı hazırlayan danışman, varsa yönetici ve işveren
tarafından serbest tarım danışmanlarının ise kendileri tarafından imzalanır.
(9) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar; yıllık programda yer alan ve
ay içerisinde yapacakları faaliyetleri ile bireysel işletme ziyaretlerini kapsayan aylık faaliyet
programlarını hazırlar. Hazırlanan aylık faaliyet programını, sözleşme imzaladığı çiftçilere katılımlarını
sağlamak üzere duyururlar.
(10) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, altı aylık dönemler halinde
bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine faaliyet gerçekleşme raporlarını gönderirler.
(11) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, her yılın yıllık değerlendirme
raporunu, izleyen yılın ocak ayında bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüklerine gönderirler.
(12) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar; program hazırlanması, faaliyet
gerçekleşmelerinin bildirilmesi ve izlenmesinde Bakanlık tarafından hazırlanacak formları
kullanırlar.
(13) İzleme/değerlendirme sisteminde; tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların
faaliyetleri, belirli dönemlerde bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüğü uzmanları tarafından
izlenir.
(14) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek bütün kişi ve kuruluşların faaliyetleri en az
yılda bir defa olmak üzere bulundukları ilin İl/İlçe Müdürlüğü uzmanları tarafından değerlendirilir.
(15) Üretici örgütlerinde/ziraat odalarında, şirketlerde, dernek/vakıflarda görev yapan
tarım danışmanları ve serbest tarım danışmanları ve yöneticiler, Bakanlığın görev alanına
giren konularda kontrol veya denetim yetkisi veren sertifikaya sahip olsalar bile tarımsal danışmanlık
hizmeti ile birlikte söz konusu görevleri yürütemezler ve sorumlu yöneticilik yapamazlar.
(16) Üretici örgütü, ziraat odası ve tarımsal danışmanlık dernek/vakıfları, tarımsal yayım
ve danışmanlık hizmeti sundukları üyeleri ile Başkanlıkça hazırlanan hizmet sözleşmesi imzalar.
(17) Tarım danışmanları sahip oldukları sertifikada belirtilen bölümde danışmanlık hizmeti
verebilirler.
(18) (Değişik Bakanlık Makamının 25/07/2014 tarih ve 568 sayılı Olur) Tarımsal danışmanlık
hizmet bürosu il ve ilçe merkezlerinde açılır.
Hizmet verilecek işletme sayısı ve işletme ziyaretleri
MADDE 18- (1) (Değişik Bakanlık Makamının 25/07/2014 tarih ve 568 sayılı Olur) Tarımsal
danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlarda bir tarım danışmanının hizmet vereceği
azami işletme sayıları ve bu işletmeleri kontrol sıklıkları aşağıda belirlenmiştir.
19
a)Seracılık: İşletme Sayısı 50, Kontrol Sıklığı Yılda 30
b) Bahçe Bitkileri: İşletme Sayısı 60, Kontrol Sıklığı Yılda 20
c) Tarla Ziraatı (sulu): İşletme Sayısı 60, Kontrol Sıklığı Yılda 12
ç) Tarla Ziraatı (kuru): İşletme Sayısı 70, Kontrol Sıklığı Yılda10
d) Büyükbaş Hayvancılık (süt): İşletme Sayısı 50, Kontrol Sıklığı Yılda 40
e) Büyükbaş Hayvancılık (besi): İşletme Sayısı 80, Kontrol Sıklığı Yılda 20
f) Küçükbaş Hayvancılık: İşletme Sayısı 80, Kontrol Sıklığı Yılda 20
g) Su Ürünlerinde: İşletme Sayısı 15, Kontrol Sıklığı Yılda 12
ğ) Arıcılık: İşletme Sayısı 50, Kontrol Sıklığı Yılda 12
h) Kanatlı hayvan yetiştiriciliği: İşletme Sayısı 60, Kontrol Sıklığı yılda 12
ı) Organik Tarım: Kontrol Sıklığı bu maddenin a) bendi için yılda 34, b) bendi için yılda
24, c) bendi için yılda 16, ç) bendi için yılda 14, d) bendi için yılda 44, e) bendi için yılda 24,
f) bendi için yılda 24, g) bendi için yılda 16, ğ) bendi için yılda 16, h) bendi için yılda 18 sayıda
ziyaret sıklığı yeterlidir.
i) Karma işletmeler (Bir tarım danışmanının hizmet vereceği işletme tipinin birden fazla
olması durumu): İşletme Sayısı 60.
(2) Uzman tarım danışmanı18 inci madde, birinci fıkranın alt bentlerinde belirtilen işletme
sayısının yüzde on fazlası sayıda işletmeye hizmet verebilir.
(3) (Değişik Bakanlık Makamının 25/07/2014 tarih ve 568 sayılı Olur) Bu uygulama
esaslarının 18 inci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen kontrol sıklıklarının aylara göre
dağılımı il teknik komitelerince karara bağlanır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yöneticinin görevleri
MADDE 19- (1)Yöneticinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Tarım danışmanları arasında iş bölümü yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
b) Tarım danışmanlarının faaliyetlerini programlamak, uygulanmasını sağlamak, izlemek
ve değerlendirmek,
c) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetleri ile ilgili tüm yazışmaları yapmak,
ç) Tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyeti ile ilgili form, faaliyet raporu ve her türlü bilgi
ve belgenin İl/İlçe Müdürlüklerine zamanında gönderilmesini sağlamak,
d) Tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetleri ile ilgili yapılacak her türlü inceleme ve denetimlerde
her türlü bilgi ve belgenin hazır bulundurulmasını sağlamak.
(2) Yöneticinin birden fazla olması durumunda başkan/şirket kurucusu tarafından yöneticiler
arasında işbölümü yapılır.
20
(3) (Değişik Bakanlık Makamının 25/07/2014 tarih ve 568 sayılı Olur) Tarımsal işletmeye
tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki yöneticinin mücbir sebeplerden dolayı
görevinden ayrılması halinde aynı nitelikteki yönetici on beş gün içinde ikame edilir ve ikame
edilen yöneticiye ait bilgi/belgeler on beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Yeni
yöneticinin bilgileri sistem üzerinde işlendikten sonra bir hafta içerisinde ilçe müdürlüğü tarafından
il müdürlüğüne, iki hafta içerisinde ise il müdürlüğü tarafından Başkanlığa bilgi verilir.
Denetleme
MADDE 20- (1) Bakanlık, tarımsal danışmanlık yetki belgesi sahibi kişi ve kuruluşları Yönetmelik
ve bu Uygulama Esaslarına uygun olarak danışmanlık hizmetlerini sunmalarını sağlamak
üzere aşağıdaki esaslara uygun olarak denetler.
a) Denetleme; Başkanlık, İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü tarafından yapılır.
b) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların denetlenmesi için ilde Koordinasyon
ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü, ilçede İlçe Müdürü başkanlığında üç kişilik bir Komisyon
oluşturulur. Komisyonda, varsa Tarım Yayımcısı Sertifikasına sahip olan kişiler yer
almalıdır.
c) İl/İlçe Müdürlüğünce her altı ayda bir olmak üzere yılda en az iki kez denetleme yapılır.
Komisyon, denetimler sırasında denetlenen kişi ve kuruluştan tarımsal danışmanlık hizmeti
alan tarımsal işletmeler ile görüşme yapar ve Çiftçi Denetim Formunu (Ek-6) düzenler.
ç) Görüşülecek tarımsal işletme sayısının fazla olması durumunda Komisyon tarafından
görevlendirilecek ve en az iki teknik elemandan oluşan heyet, denetlenen kişi veya kuruluştan
tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmeler ile görüşme yapar ve düzenlenen Çiftçi
Denetim Formu (Ek-6) değerlendirilmek üzere Komisyona sunulur.
d) Denetlemeye ilişkin rapor üç suret olarak düzenlenir, raporun bir sureti yetki belgesi
sahibi kişi/kuruluşta, bir sureti denetlemenin yapıldığı kişi/ kuruluşun bulunduğu İlçe Müdürlüğünde
diğeri ise İl Müdürlüğünde arşivlenir.
e) İl Müdürlüğünce yapılan denetlemeye ilişkin cezalar İl Teknik Komitesince verilir.
f) Gerekli görülmesi halinde Başkanlıkça da denetleme yapılır. Denetlemeye ilişkin rapor
üç suret olarak düzenlenir. Raporun bir sureti denetlemenin yapıldığı kişi ve kuruluşta, bir sureti
kişi ve kuruluşun bağlı olduğu İl Müdürlüğünde diğeri ise Başkanlıkta arşivlenir. Bu denetlemeye
ilişkin cezalar Başkanlıkça verilir.
g) Cezalara itiraz, tebliğ tarihinden itibaren otuz iş günü içerisinde Merkez Teknik Komitesine
yapılır. İtirazlar altı ay içinde Merkez Teknik Komitesince karara bağlanır. Merkez Teknik
Komitesinin ve başkanlığın aldığı kararlar kesindir.
ğ) Yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması ve yetki belgesinin iptali cezalarının kesinleşmesinden
sonra bu kişi ve kuruluşlar danışmanlık hizmeti sunamaz.
h) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların, hizmet sunduğu çiftçiler/
tarımsal işletmeler, tarım danışmanlarının hizmet sundukları ilin farklı ilçelerinde ise,
bu çiftçilere/tarımsal işletmelere ilişkin denetleme, bulundukları İlçe Müdürlüklerince yapılır.
Denetleme ile ilgili bilgi ve tutulan raporlar danışmanın hizmet sunduğu İl/İlçe Müdürlüğüne
rapor halinde gönderilir.
21
Kaldırılan hükümler
MADDE 21- (1) Bakanlık Makamının 29/06/2010 tarihli ve B.12.0.TDG.0.15.02.00-
4606 sayılı Olur’ları ile uygulamaya konulan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama
Esasları yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE – 1 Bu Uygulama Esasları yürürlüğe girmeden önce tarımsal danışmanlık
yetki belgesi almış olan kişi ve kuruluşlar, bu Uygulama Esasları ile belirlenen düzenleme ve
şartları, bu Uygulama Esaslarının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yerine getirmek
zorundadır. Gerek görüldüğü takdirde Başkanlık bu süreyi bir seferliğine altı ay uzatabilir.
Bu sürenin sonunda şartları yerine getirmeyen kişi ve kuruluşların yetki belgesi iptal
edilir.
GEÇİCİ MADDE – 2 Bu Uygulama Esasları yürürlüğe girmeden önce Tarımsal Danışmanlık
Yetki Belgesi almak için başvuruları Başkanlık evrak kaydına girmiş olan kişi ve kuruluşların
Yetki Belgesi işlemleri, başvuru tarihinde yürürlükte olan Uygulama Esasları hükümlerine göre
Başkanlık tarafından sonuçlandırılır.
Yürütme
MADDE 22- (1) Bu usul ve esasları Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı yürütür.
Yürürlük
MADDE 23- (1) Bu usul ve esaslar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanının onayından sonra
yürürlüğe girer.
22
EK: 1a
ÜRET!C! ÖRGÜTLER!/Z!RAAT ODALARI !Ç!N
YETK! BELGES! BA”VURU FORMU
1. Yetki Belgesi Ba#vurusunda Bulunan Üretici Örgütü/Ziraat Odası Adı :
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Açık Yazı#ma Adresi: ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Faaliyet Gösterece$i !l: …………………………………… Posta Kodu: ……………………..
Telefon No (alan kodu dahil) : …………………………….. Faks No:……………………..
E-posta Adresi : ……………………………………………………
Web sitesi Adresi:………………………….
Vergi Kimlik No:……………………………………………………………………………
2. *Yöneticinin Adı, Soyadı ve Mesle$i: ………………………………………
Yöneticinin T.C Kimlik No:…………………………………..
3. Üretici Örgütünü/Ziraat Odasını Bakanlı$a Kar#ı Temsil Edecek Temsilcinin Adı ve
Soyadı: ………………………………………………………………………………………
4. Ba#vuru Hakkında !rtibat Kurulacak Ki#i : …………………………………………………………..
5. Telefon No (alan kodu dahil): ……………………………………………………………………………….
Bu formda ayrıntılı olarak verdi!imiz bilgilerin do!rulu!unu, alaca!ımız yetki belgesi ile Tarımsal
Yayım ve Danı”manlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeli!in gereklerini yerine getirece!imizi
beyan ederiz.
Tarih:……………………………. Yetkili Adı Soyadı:…………………
Yetkili #mza:………………………………..
(MÜHÜR)
EKLER:
a) Tarımsal danı”manlık hizmeti vermek ve tarım danı”manı istihdam etmek için, yetkili kurul kararı,
b) Tarımsal danı”manlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet, ekipman ve büro donanımı
durumunu gösterir belge,
c) Üretici örgütü/ziraat odasında istihdam edilen tarım danı”manı ve varsa yönetici ile imzalanan
hizmet sözle”mesi sureti, bu ki”ilere ait sertifika sureti, onaylı mezuniyet belgesi, sosyal güvenlik
kurumundan alınan onaylı belge, nüfus cüzdan sureti, ve ilgili meslek kurulu”una kayıtlı oldu!una dair
belgelerin bulundu!u ilin il/ilçe müdürlü!ü onaylı suretleri,
ç) Üretici örgütü ve ziraat odasında istihdam edilen tarım danı”manı ve varsa yöneticinin büronun
bulundu!u yerdeki yerle”im yeri adresini gösteren belge.
*Tarımsal danı”manlık üretici örgütleri/ziraat odaları bünyesinde dörtten az sayıda danı”man istihdam ediyorsa yönetici
ile ilgili formdaki bilgiler doldurulmayacaktır.
23
24
EK: 1b
ÜRET!C! ÖRGÜTLER!/Z!RAAT ODALARI !Ç!N
YETK! BELGES! BA”VURUSU BA”KANLI#A B!LD!R!M FORMU
1. Yetki Belgesi Ba$vurusunda Bulunan Üretici Örgütü/Ziraat Odası Adı:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Açık Yazı$ma Adresi: ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Faaliyet Gösterece%i !l: …………………………………… Posta Kodu: ……………………..
Telefon No (alan kodu dahil) : …………………………….. Faks No:……………………..
E-posta Adresi : ……………………………………………………
2-Vergi Kimlik Numarası:
3-Web Sitesi Adresi:
4*-Yöneticinin Adı Soyadı ve Mesle%i : …………………………………………………………………………………
5-Yönetici ile !mzalanan Hizmet Sözle$mesinin Süresi:……………………………………………
6-Yönetici TC Kimlik Numarası:……………………………………………………………………
7-Yöneticinin Varsa Sertifika Bölümü:……………………………………………………………….
8-Danı$man Bilgileri:
Sayı Adı Soyadı Sertifika Bölümü TC Kimlik
Numarası
Danı$manlar ile
!mzalanan
Hizmet
Sözle$mesinin
Süresi (ba$langıçbiti
$ tarihi)
1-
2-
9-Üretici Örgütü/Ziraat Odasının Tarımsal Danı$manlık Hizmetine Yönelik Bulundurdu%u
Materyaller:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
10-Büro Durumuna !li$kin Bilgiler:
Alan Büyüklü%ü:
Masa Sayısı:
Sandalye Sayısı:
Projeksiyon Sayısı:
Bilgisayar Sayısı:
Hizmet Araç Sayısı ve Plaka Numaraları:
11-Üretici Örgütünü/Ziraat Odasını Bakanlı%a Kar$ı Temsil Edecek Temsilcinin Adı ve
Soyadı: ………………………………………………………………………………………
25
EK: 1b
12-Ba$vuru Hakkında !rtibat Kurulacak Ki$i : …………………………………………………………..
Telefon No (alan kodu dahil): ……………………………………………………………………………….
Yukarıda ad, adres ve di!er bilgileri yer alan Üretici Örgütü / Ziraat Odasına Tarımsal Danı”manlık Yetki
Belgesi verilmesi Müdürlü!ümüzce uygun görülmü” olup, Ba”kanlı!ınızca da uygun görülmesi halinde adı
geçen Üretici Örgütü / Ziraat Odasına yetki belgesi verilmesini olurlarınıza arz ederim.
“ube Müdürü (Ad, Soyad, !mza)
!l Müdür Yardımcısı (Ad, Soyad, !mza)
!l Müdürü (Ad, Soyad, !mza)
(MÜHÜR)
Tarih:…………………………….
*Tarımsal danı”manlık üretici örgütleri/ziraat odaları bünyesinde dörtten az sayıda danı”man istihdam ediyorsa yönetici
ile ilgili formdaki bilgiler doldurulmayacaktır.
EK: 1c
ÜRET!C! ÖRGÜTLER!/Z!RAAT ODALARININ “UBE AÇMALARI
BA”VURUSU BA”KANLI#A B!LD!R!M FORMU
1-“ube Açma !zni Ba$vurusunda Bulunan Üretici Örgütü/Ziraat Odasının Adı:
2-Yetki Belgesi Numarası:…………………………………………………….
Açık Yazı$ma Adresi (Merkez Büro):
………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Faaliyet Gösterece%i !l: …………………………………… Posta Kodu: ……………………..
Telefon No (alan kodu dahil) : …………………………….. Faks No:……………………..
E-posta Adresi : ……………………………………………………
“ube Adresi:…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
3-Vergi Kimlik Numarası: ……………………………………………………….
4-Web Sitesi Adresi:…………………………………………………………………….
Açılacak “ubedeki:
5*-Yöneticinin Adı Soyadı ve Mesle%i: …………………………………………………………………………………..
6-Yönetici !le !mzalanan Hizmet Sözle$mesinin Süresi:……………………………………………
7-Yönetici TC Kimlik Numarası:……………………………………………………………………
8-Yöneticinin Varsa Sertifika Bölümü:……………………………………………………………….
9-Danı$man bilgileri:
Sayı Adı Soyadı Sertifika Bölümü TC Kimlik
Numarası
Danı$manlar ile
!mzalanan
Hizmet
Sözle$mesinin
Süresi (ba$langıçbiti
$ tarihi)
1-
2-
10- “ubenin Tarımsal Danı$manlık Hizmetine Yönelik Bulundurdu%u
Materyaller:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
11-“ubenin Büro Durumuna !li$kin Bilgiler:
Alan Büyüklü%ü:
Masa Sayısı:
26
EK: 1c
Sandalye Sayısı:
Projeksiyon Sayısı:
Bilgisayar Sayısı:
Hizmet Araç Sayısı Ve Plaka Numaraları:
12-Üretici Örgütünü/Ziraat Odasını Bakanlı%a Kar$ı Temsil Edecek Temsilcinin Adı ve
Soyadı: ………………………………………………………………………………………
13-Ba$vuru Hakkında !rtibat Kurulacak Ki$i : …………………………………………………………..
Telefon No (alan kodu dahil): ……………………………………………………………………………….
Yukarıda ad, adres ve di!er bilgileri yer alan Üretici Örgütü / Ziraat Odasına “ube Açma #zni verilmesi
Müdürlü!ümüzce uygun görülmü$ olup, Ba$kanlı!ınızca da uygun görülmesi halinde adı geçen Üretici
Örgütü / Ziraat Odasına “ube Açma #zni verilmesini olurlarınıza arz ederim.
“ube Müdürü (Ad, Soyad, !mza)
!l Müdür Yardımcısı (Ad, Soyad, !mza)
!l Müdürü (Ad, Soyad, !mza)
(MÜHÜR)
Tarih:…………………………….
*Tarımsal danı$manlık üretici örgütleri/ziraat odaları bünyesinde dörtten az sayıda danı$man istihdam ediyorsa yönetici
ile ilgili formdaki bilgiler doldurulmayacaktır.
27
EK: 1ç
ÜRET!C! ÖRGÜTLER!/Z!RAAT ODALARI !Ç!N YETK! BELGES!
ADRES DE”!#!KL!”! BA#KANLI”A B!LD!R!M FORMU
1. Yetki Belgesi Ba$vurusunda Bulunan Üretici Örgütü/Ziraat Odası Adı :
2. Yetki Belgesi Numarası:……………………………………………………………………………………………….
Açık Yazı$ma Adresi: ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Faaliyet Gösterece%i !l: …………………………………… Posta Kodu: ……………………..
Telefon No (alan kodu dahil) : …………………………….. Faks No:……………………..
E-posta Adresi : ……………………………………………………
3- Yeni Adresi:……………………………………………………………………………….
Yukarıda ad, adres ve di!er bilgileri yer alan Üretici Örgütü / Ziraat Odasının Tarımsal Danı”manlık Yetki
Belgesinde bulunan adresine ili”kin de!i”iklik Müdürlü!ümüzce uygun görülmü” olup, Ba”kanlı!ınızca da
uygun görülmesi halinde adı geçen Üretici Örgütü / Ziraat Odasının yetki belgesinin yenilenmesini arz
ederim.
#ube Müdürü (Ad, Soyad, !mza)
!l Müdür Yardımcısı (Ad, Soyad, !mza)
!l Müdürü (Ad, Soyad, !mza)
(MÜHÜR)
Tarih:…………………………….
28
EK: 2a
DERNEKLER/VAKIFLAR !Ç!N YETK! BELGES! BA”VURU FORMU
1. Yetki Belgesi Ba#vurusunda Bulunan Dernek/Vakıf Adı :
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Açık Yazı#ma Adresi: ………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………………
Faaliyet Gösterece$i !l: …………………………………… Posta Kodu: ……………………………
Telefon No (alan kodu dahil) : …………………………….. Faks No: ………………………………..
E-posta Adresi : ……………………………………………………
Web sitesi Adresi:………………………….
Vergi Kimlik No:……………………………..
2*Yöneticinin Adı, Soyadı ve Mesle$i: ……………………………………………………………………..
Yöneticinin T.C Kimlik No:…………………………………..
3. Derne$i/Vakfı Bakanlı$a Kar#ı Temsil Edecek Temsilcinin Adı ve Soyadı:
………………………………………………………………………………………………..
4. Ba#vuru Hakkında !rtibat Kurulacak Ki#i : ………………………………………………………..
5. Telefon No (alan kodu dahil): ………………………………………………………………………………
Bu formda ayrıntılı olarak verdi!imiz bilgilerin do!rulu!unu, alaca!ımız yetki belgesi ile Tarımsal
Yayım ve Danı”manlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeli!in gereklerini yerine
getirece!imizi beyan ederiz.
Tarih:……………………………. Yetkili Adı Soyadı:……………………..
Yetkili #mza:……………………………………..
(MÜHÜR)
EKLER:
a) Üye listeleri ve sadece tarımsal danı”manlık hizmeti vermek üzere kurulduklarını gösteren
tüzüklerinin/vakıf senedinin onaylı örne!i,
b) Tarımsal danı”manlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet, ekipman ve büro
donanımı durumunu gösterir belge.
c) Derneklerde/vakıflarda istihdam edilen tarım danı”manı ve varsa yönetici ile imzalanan
hizmet sözle”mesi sureti, bu ki”ilere ait sertifika sureti, onaylı mezuniyet belgesi, sosyal güvenlik
kurumundan alınan onaylı belge, nüfus cüzdan sureti, ve ilgili meslek kurulu”una kayıtlı oldu!una dair
belgelerin bulundu!u ilin il/ilçe müdürlü!ü onaylı suretleri,
ç) Dernek/vakıf bünyesinde istihdam edilen tarım danı”manı ve varsa yöneticinin büronun
bulundu!u yerdeki yerle”im yeri adresini gösteren belge.
*Tarımsal danı”manlık dernek/vakfı bünyesinde dörtten az sayıda danı”man istihdam ediyorsa yönetici ile ilgili
formdaki bilgiler doldurulmayacaktır.
29
EK: 2b
DERNEKLER/VAKIFLAR !Ç!N YETK! BELGES!
BA”VURUSU BA”KANLI#A B!LD!R!M FORMU
1. Yetki Belgesi Ba$vurusunda Bulunan Dernek/Vakıf Adı:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Açık Yazı$ma Adresi: ………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………………
Faaliyet Gösterece%i !l: …………………………………… Posta Kodu: ……………………………
Telefon No (alan kodu dahil) : …………………………….. Faks No: ………………………………..
E-posta Adresi : ……………………………………………………..
2-Vergi Kimlik Numarası: ……………………………………………………………………………
3-Web Sitesi Adresi:…………………………………………………………………………………
4*.Yöneticinin Adı Soyadı ve Mesle%i: ………………………………………………………………..
5-Yönetici !le !mzalanan Hizmet Sözle$mesinin Süresi:………………………………………………
6-Yönetici TC Kimlik Numarası:………………………………………………………………………
7-Yöneticinin Varsa Sertifika Bölümü:………………………………………………………………
8-Danı$man Bilgileri:
Sayı Adı Soyadı Sertifika
Bölümü
TC Kimlik
Numarası
Danı$manlar ile
!mzalanan
Hizmet
Sözle$mesinin
Süresi
(ba$langıç-biti$
tarihi)
1-
2-
9-Dernek/Vakfın Tarımsal Danı$manlık Hizmetine Yönelik Bulundurdu%u Materyaller:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
10-Büro Durumuna !li$kin Bilgiler:
Alan Büyüklü%ü.
Masa Sayısı:
Sandalye Sayısı:
Projeksiyon Sayısı:
Bilgisayar Sayısı:
Hizmet Araç Sayısı ve Plaka Numaraları:
30
EK: 2b
11. Derne%i/Vakfı Bakanlı%a Kar$ı Temsil Edecek Temsilcinin Adı ve Soyadı:
………………………………………………………………………………………………..
12. Ba$vuru Hakkında !rtibat Kurulacak Ki$i : ………………………………………………………..
13. Telefon No (alan kodu dahil): ………………………………………………………………………………
Yukarıda ad, adres ve di!er bilgileri yer alan Dernek/Vakfa Tarımsal Danı”manlık Yetki Belgesi
verilmesi Müdürlü!ümüzce uygun görülmü” olup, Ba”kanlı!ınızca da uygun görülmesi halinde adı
geçen Dernek/Vakfa yetki belgesi verilmesini olurlarınıza arz ederim.
“ube Müdürü (Ad, Soyad, !mza)
!l Müdür Yardımcısı (Ad, Soyad, !mza)
!l Müdürü (Ad, Soyad, !mza)
(MÜHÜR)
Tarih:…………………………….
*Tarımsal danı”manlık dernek/vakfı bünyesinde dörtten az sayıda danı”man istihdam ediyorsa yönetici ile ilgili
formdaki bilgiler doldurulmayacaktır.
31
EK: 2ç
DERNEKLER/VAKIFLAR !Ç!N YETK! BELGES!
ADRES DE”!#!KL!”! BA#KANLI”A B!LD!R!M FORMU
1. Yetki Belgesi Ba$vurusunda Bulunan Dernek/Vakıf Adı :
2. Yetki belgesi numarası:………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Açık Yazı$ma Adresi: ………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………………
Faaliyet Gösterece%i !l: …………………………………… Posta Kodu: ……………………………
Telefon No (alan kodu dahil) : …………………………….. Faks No: ………………………………..
E-posta Adresi : ……………………………………………………
3. Yeni Adresi:……………………………………………………………………………….
Yukarıda ad, adres ve di!er bilgileri yer alan Dernek/Vakfın Tarımsal Danı”manlık Yetki Belgesinde
bulunan adresine ili”kin de!i”iklik Müdürlü!ümüzce uygun görülmü” olup, Ba”kanlı!ınızca da uygun
görülmesi halinde adı geçen Dernek/Vakfın yetki belgesinin yenilenmesini arz ederim.
#ube Müdürü (Ad, Soyad, !mza)
!l Müdür Yardımcısı (Ad, Soyad, !mza)
!l Müdürü (Ad, Soyad, !mza)
(MÜHÜR)
Tarih:…………………………….
32
EK: 3a
TARIMSAL DANI!MANLIK !”RKETLER
” “Ç”N
YETK” BELGES” BA!VURU FORMU
1. Yetki Belgesi Ba#vurusunda Bulunan !irketin Adı :
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Açık Yazı#ma Adresi: ………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………………
Vergi Numarası: ……………………………………………………………………………
Kodu: No:…………………………………….
:………………………………………………………………………………………………………..
Adresi:………………………………………………
Yöneticisinin Edecek Kurulacak Tarımsal irketinin Personel anların okullara Üniversite ………………………………….. önlisans …………………………………… Danı#manlık daha manlık hizmeti vermi# midir?
Evet :
Hayır :
Evet ise Hizmet süresi ve hizmet alanları: ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
formda ayrıntılı olarak verdi
belgesi Yayım ve Danı!manlık Hizmetlerinin imizi beyan ederiz.
D
B
FORM
EK
ETLERRMU
Bel
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Ya
………………………….
Nu
Fa li t
lgesi Bulun
zı…………………………………………………………………
………………………….……………….
umarası: Gö t l
an …………………………………………………………………………
Po t K
…………………………………………….
d
Faaliyet
Telefon
E-posta
Web site
2. !irket Yö
!irket Y
!irket Y
Gösterece$i “l: ………………………….
No (alan kodu dahil) : …………………………..
Adresi :…………………………….
e Adresi:……………………
öneticisinin Adı Soyadı : ………………………………………………………………….
Yöneticisinin Mesle$i: …………………………………………………………….
Yöneticisinin TC No:……………………………………………………………….
………………………………. Posta Ko
……………………….. Faks No:
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………
……………………………………………………………….
odu: ……………………………..
:…………………………………….
…………………………………………………..
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
3. !irketi, B
……………………………………………………………………………………………
4. Ba#vuru
Telefon
5.Varsa Ta
……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
Bakanlı$a Kar#ı Temsil Ed
Hakkında “rtibat Kurulac
No (alan kodu dahil): ……………………………
rımsal Danı#manlık !irket
decek !irket Temsilcisinin A
cak Ki#i : ………………………………………
……………………………………………
tinin Di$er Faaliyet Alanı v
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adı ve Soyadı:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
ve Yerleri:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
6. Tarımsal D
Personel
Çalı#anla
Üniversit
Lisans/ön
Lise : ……
7. Tarımsal D
l Danı#manlık Kurulu#u Pe
sayısı :….….
arın mezun oldu$u okullar
e : ………………………………
nlisans : ……………………………….
………………………………
l kurulu#u da
ersonel Durumu:
a göre da$ılımı
….. (ki!i)
…………………………. (ki!i)
…… (ki!i)
aha önce tarımsal danı#man
nlık H
Bu form
Tarımsal Ya
getirece”im
ala
mda Hizme
izi anları: di”imiz bilgilerin do”rulu”unu,
etlerinin Düzenlenmesine Da
alaca”ımız yetki belge
Dair Yönetmeli”in gereklerini
i s ge ile
i yerine
33
EK: 3a
Tarih:……………………………. Yetkili Adı Soyadı:…………………
Yetkili #mza:………………………………..
(MÜHÜR)
EKLER:
a) Ticaret sicil gazetesi örne”i ve fatura,
b) $irketin; logosuna ait belgeler,
c) $irketin kurucuları, ortaklarına ait kimlik ve varsa diplomaları veya çıkı! belgesinin bulundu”u ilin
il/ilçe müdürlü”ü onaylı suretleri,
ç) $irkette istihdam edilen tarım danı!manı ve yönetici ile imzalanan hizmet sözle!mesi sureti, bu
ki!ilere ait sertifika sureti, onaylı mezuniyet belgesi, sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,
nüfus cüzdan sureti, ve ilgili meslek kurulu!una kayıtlı oldu”una dair belgelerin bulundu”u ilin il/ilçe
müdürlü”ü onaylı suretleri,
d) $irketi, Bakanlı”a kar!ı temsil edecek !irket temsilcisinin, !irket adına imza atmaya yetkili
oldu”unu gösterir noter onaylı imza sirküsü,
e) Tarımsal danı!manlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet, ekipman ve büro donanımı
durumunu gösterir belge,
f) $irkette istihdam edilen tarım danı!manı ve varsa yöneticinin büronun bulundu”u yerdeki yerle!im
yeri adresini gösteren belge.
34
EK: 3b
TARIMSAL DANI!MANLIK !”RKETLER” “Ç”N
YETK” BELGES” BA!VURUSU BA!KANLI#A B”LD”R”M FORMU
1. Yetki Belgesi Ba$vurusunda Bulunan !irketin Adı :
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Açık Yazı$ma Adresi: ………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………………
Vergi Numarası: ……………………………………………………………………………
Faaliyet Gösterece%i “l: ………………………………. Posta Kodu: ……………………………..
Telefon No (alan kodu dahil) : ………………………….. Faks No:…………………………………….
E-posta Adresi :………………………………………………………………………………………………………..
2-Vergi Kimlik Numarası:
3-Web Sitesi Adresi:
4. !irket Yöneticisinin Adı Soyadı : ………………………………………………………………………….
5.!irket Yöneticisinin Mesle%i: …………………………………………………………………………………..
6-Yöneticinin Adı Soyadı ve Mesle%i: ……………………………………………………………………………
7-Yönetici “le “mzalanan Hizmet Sözle$mesinin Süresi:…………………………………….
8-Yönetici TC Kimlik Numarası: ………………………………………………………….
9-Yöneticinin Varsa Sertifika Bölümü:…………………………………………………………
10-Danı$man Bilgileri:
Sayı Adı Soyadı Sertifika
Bölümü
TC Kimlik
Numarası
Danı$manlar ile
“mzalanan
Hizmet
Sözle$mesinin
Süresi
(ba$langıç-biti$
tarihi)
1-
2-
11- !irketin Tarımsal Danı$manlık Hizmetine Yönelik Bulundurdu%u Materyaller:………………
……………………………………………………………………………………………………………
12-Büro Durumuna “li$kin Bilgiler:
Alan Büyüklü%ü:
Masa Sayısı:
Sandalye Sayısı:
35
EK: 3b
Projeksiyon Sayısı:
Bilgisayar Sayısı:
Hizmet Araç Sayısı ve Plaka Numaraları:
13. !irketi, Bakanlı%a Kar$ı Temsil Edecek !irket Temsilcisinin
Adı ve Soyadı:
…………………………………………………………………………………………………
14 Ba$vuru
Hakkında “rtibat Kurulacak Ki$i : …………………………………………………………….
Telefon
No (alan kodu dahil): ……………………………………………
15.Varsa Tarımsal Danı$manlık !irketinin Di% er Faaliyet Alanı
ve Yerleri:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
16. Tarımsal Danı$manlık Kurulu$u Personel Durumu:
Personel
sayısı : ….….
Çalı$anların mezun oldu%u okullara göre da%ılımı
Üniversite : ………………………………….. (ki!i)
Lisans/önlisans : ……………………………….
(ki!i)
Lise : …………………………………… (ki!i)
17. Tarımsal Danı$manlık kurulu$u daha önce tarımsal danı$manlık hizmeti vermi$ midir?
Evet :
Hizmet süresi ve hizmet alanları: ad, yer verilmesi
ümüzce yetki olurlarınıza Müdürü mza)
Tarih:…………………………….
Pro
Bilg
jeksiyon gisayar EK
Hiz
B
……………………………………………………………………………………………
15 Va T
met N
i, E
u Kurulac
…………………………..
l D l k i k
decek cak …………………………………………………….
ti i F li t Al
n Y l i
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………
Tarımsa
anla
Üniversit
arımsal irke
……………………………………………………………………………………………….
al P
arın okullar
e ………………………………
etinin ………………………………………………………………….
a ….. …………………………………………………………………..
ön
……
Tarımsa
Evet ise H
……………………………………………………………………………………………….
nlisans ………………………………
al d
alan
………………………… …… ma
Hayır :
anları: ……………………………………………………………….
anlık midir
r?
Yukarıda ad
Müdürlü”üm
#irkete yetk
!ube Müdür
“l Müdür Y
“l Müdürü
d, adres ve di”er bilgileri ye
müzce uygun görülmü! olup,
ki belgesi verilmesini olurları
üdürü (Ad, Soyad, “mza)
Yardımcısı (Ad, Soyad, “mz
(Ad, Soyad, “mza)
er alan #irkete Tarımsal Da
up, Ba!kanlı”ınızca da ınıza arz ederim.
za)
Danı!manlık Yetki Belgesi ve
uygun
görülmesi halinde adı
erilmesi
dı geçen
(MÜHÜR)
Tarih:………..
…………………………….
36
EK: 3c
TARIMSAL DANI!MANLIK !”RKETLER”N”N !UBE AÇMALARI
BA!VURUSU BA!KANLI#A B”LD”R”M FORMU
1-!ube Açma “zni Ba$vurusunda Bulunan !irketin Adı:
2-Yetki Belgesi Numarası:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Açık Yazı$ma Adresi (Merkez Büro):
………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………………
Vergi Numarası: ……………………………………………………………………………
Faaliyet Gösterece%i “l/”lçe: ………………………………. Posta Kodu:
!ube Adresi:…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
Telefon No (alan kodu dahil) : ………………………….. Faks No:…………………………………….
E-posta adresi :………………………………………………………………………………………………………..
3-Vergi Kimlik Numarası:
4-Web Sitesi Adresi:
5. !irket Yöneticisinin Adı Soyadı : ………………………………………………………………………….
6.!irket Yöneticisinin Mesle%i: …………………………………………………………………………………..
Açılacak !ubedeki:
7*-Yöneticinin Adı Soyadı ve Mesle%i: ………………………………………
8-Yönetici ile “mzalanan Hizmet Sözle$mesinin Süresi:
9-Yönetici TC Kimlik Numarası:
10-Yöneticinin Varsa Sertifika Bölümü:……………………………………………………………
11-Danı$man Bilgileri :
Sayı Adı Soyadı Sertifika
Bölümü
TC Kimlik
Numarası
Danı$manlar ile
“mzalanan
Hizmet
Sözle$mesinin
Süresi
(ba$langıç-biti$
tarihi)
1-
2-
37
EK: 3c
12- !ubenin Tarımsal Danı$manlık Hizmetine Yönelik Bulundurdu%u Materyaller:………………
……………………………………………………………………………………………………………
13-!ubenin Büro Durumuna “li$kin Bilgiler:
Alan Büyüklü%ü.
Masa Sayısı:
Sandalye Sayısı:
Projeksiyon Sayısı:
Bilgisayar Sayısı:
Hizmet Araç Sayısı ve Plaka Numaraları:
14. !irketi, Bakanlı%a Kar$ı Temsil Edecek !irket Temsilcisinin Adı ve Soyadı:
…………………………………………………………………………………………………
15. Ba$vuru Hakkında “rtibat Kurulacak Ki$i : …………………………………………………………….
Telefon No (alan kodu dahil): ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
16. Tarımsal Danı$manlık Kurulu$u Personel Durumu:
Personel sayısı: ….….
Çalı$anların mezun oldu%u okullara göre da%ılımı:
Üniversite : ………………………………….. (ki!i)
Lisans/önlisans : ………………………………. (ki!i)
Lise : …………………………………… (ki!i)
……………………………………………………………….
Yukarıda ad, adres ve di”er bilgileri yer alan #irkete #ube Açma $zni verilmesi Müdürlü”ümüzce
uygun görülmü! olup, Ba!kanlı”ınızca da uygun görülmesi halinde adı geçen #irkete #ube Açma Izni
verilmesini olurlarınıza arz ederim.
!ube Müdürü (Ad, Soyad, “mza)
“l Müdür Yardımcısı (Ad, Soyad, “mza)
“l Müdürü (Ad, Soyad, “mza)
(MÜHÜR)
Tarih:……………………………
*Tarımsal danı!manlık !irketleri bünyesinde dörtten az sayıda danı!man istihdam ediyorsa yönetici ile ilgili
formdaki bilgiler doldurulmayacaktır.
38
EK: 3ç
TARIMSAL DANI!MANLIK !”RKETLER” “Ç”N
YETK” BELGES” ADRES DE#”!”KL”#” BA!KANLI#A B”LD”R”M FORMU
1. Yetki Belgesi Ba$vurusunda Bulunan !irketin Adı :
2. Yetki Belgesi Numarası:……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Açık Yazı$ma Adresi: ………………………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………………
Vergi Numarası: ……………………………………………………………………………
Faaliyet Gösterece%i “l: ………………………………. Posta Kodu: ……………………………..
Telefon No (alan kodu dahil) : ………………………….. Faks No:…………………………………….
E-posta adresi :………………………………………………………………………………………………………..
3-Yeni Adresi:……………………………………………………………………………….
Yukarıda ad, adres ve di!er bilgileri yer alan “irketin Tarımsal Danı#manlık Yetki Belgesinde bulunan
adresine ili#kin de!i#iklik Müdürlü!ümüzce uygun görülmü# olup, Ba#kanlı!ınızca da uygun
görülmesi halinde adı geçen “irketin yetki belgesinin yenilenmesini arz ederim.
!ube Müdürü (Ad, Soyad, “mza)
“l Müdür Yardımcısı (Ad, Soyad, “mza)
“l Müdürü (Ad, Soyad, “mza)
(MÜHÜR)
Tarih:…………………………….
39
EK:4a
SERBEST TARIM DANI!MANLARI “Ç”N
YETK” BELGES” BA!VURU FORMU
1. Serbest Tarım Danı#manının Adı ve Soyadı : ………………………………………………..
2. TC Kimlik No: ………………………………………………………………………
3. Vergi Kimlik Numarası:…………………………………………………………….
4. Do$um Yeri ve Tarihi:………………………………………………………………
5. Bitirdi$i Okul ve Bölümü:…………………………………………………………..
6. Tarım Danı#manlı$ı Sertifika No / Bölümü:………………………………………
7. Büro Adresi: ………………….…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
8. Faaliyet Gösterece$i “l: ……………………………….. Posta Kodu: ………………………….
9. Telefon No (alan kodu dahil) : ………………………….Faks No:……………………………….
10. E-posta Adresi :……………………………………………………………………………………………..
11. Web sitesi Adresi:……………………………………………………………………
Bu formda ayrıntılı olarak verdi!im bilgilerin do!rulu!unu, aldı!ım sertifika ile Tarımsal
Yayım ve Danı”manlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeli!in ve ilgili di!er mevzuatın
gereklerini yerine getirece!imi beyan ederim.
Tarih:……………………………. #mza:………………………………..
(MÜHÜR)
EKLER:
a) Ba!lı bulundu!u vergi dairesinden alınacak serbest meslek mükellefiyeti tescil belgesi ve
fatura/serbest meslek makbuzu,
b) Sosyal güvenlik kurumundan alınan onaylı belge,
c) Yönetmelik kapsamında alınmı” tarımsal danı”manlık sertifikasının bulundu!u ilin il/ilçe
müdürlü!ünce onaylanmı” sureti, onaylı mezuniyet belgesi sureti, nüfus cüzdan sureti,
ç) #lgili meslek kurulu”una kayıtlı oldu!una dair belgenin, bulundu!u ilin il/ilçe müdürlü!ünce
onaylanmı” sureti,
d) Danı”mana ait noter onaylı imza sirküsü,
e) Belediye ve/veya Valilik/Kaymakamlıktan alınan i”yeri açılı” ruhsatı/izin belgesi,
f) Tarımsal danı”manlık faaliyetlerini yürütmek için gerekli araç, alet, ekipman ve büro
donanımı durumunu gösterir belge.
40
EK:4b
SERBEST TARIM DANI!MANLARI “Ç”N
YETK” BELGES” BA!VURUSU BA!KANLI#A B”LD”R”M FORMU
1. Serbest Tarım Danı$manının Adı ve Soyadı : ………………………………………………..
2. T.C Kimlik No :………………………………………………………………………
3. Do%um Yeri ve Tarihi :……………………………………………………………..
4. Bitirdi%i Okulu ve Bölümü:…………………………………………………………
5. Sertifika Bölümü:……………………………………………………………………
6. Tarım Danı$manlı%ı Sertifika No: …………………………………………………
7. Vergi Kimlik Numarası: ……………………………………………………………..
8. Web Sitesi Adresi:…………………………………………………………………….
9. Büro Durumuna “li$kin Bilgiler:
Alan Büyüklü%ü.:
Masa Sayısı:
Sandalye Sayısı:
Projeksiyon Sayısı:
Bilgisayar Sayısı:
Hizmet Araç Sayısı ve Plaka Numaraları:
10. Büro Adresi: ………………….…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
11. Faaliyet Gösterece%i “l: ……………………………….. Posta Kodu: ………………………….
12. Telefon No (alan kodu dahil) : ………………………….Faks No:……………………………….
13. E-posta Adresi :……………………………………………………………………………………………..
Yukarıda ad, adres ve di!er bilgileri yer alan serbest tarım danı”manına Tarımsal Danı”manlık Yetki
Belgesi verilmesi Müdürlü!ümüzce uygun görülmü” olup, Ba”kanlı!ınızca da uygun görülmesi
halinde adı geçen serbest tarım danı”manına yetki belgesi verilmesini olurlarınıza arz ederim.
!ube Müdürü (Ad, Soyad, “mza)
“l Müdür Yardımcısı (Ad, Soyad, “mza)
“l Müdürü (Ad, Soyad, “mza)
(MÜHÜR)
Tarih:…………………………….
41
EK:4ç
SERBEST TARIM DANI!MANLARI “Ç”N
YETK” BELGES” ADRES DE#”!”KL”#” BA!KANLI#A B”LD”R”M FORMU
1. Serbest Tarım Danı$manının Adı ve Soyadı :
2. Yetki Belgesi Numarası:…………………………………………………….
3. Büro Adresi:……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
Faaliyet Gösterece%i “l: ……………………………….. Posta Kodu: ………………………….
Telefon No (alan kodu dahil) : ………………………….Faks No:……………………………….
E-posta Adresi :……………………………………………………………………………………………..
4. Yeni Adresi:
Yukarıda ad, adres ve di!er bilgileri yer alan Serbest Tarım Danı”manının Tarımsal Danı”manlık
Yetki Belgesinde bulunan adresine ili”kin de!i”iklik Müdürlü!ümüzce uygun görülmü” olup,
Ba”kanlı!ınızca da uygun görülmesi halinde adı geçen Serbest Tarım Danı”manının yetki belgesinin
yenilenmesini arz ederim.
!ube Müdürü (Ad, Soyad, “mza)
“l Müdür Yardımcısı (Ad, Soyad, “mza)
“l Müdürü (Ad, Soyad, “mza)
(MÜHÜR)
Tarih:…………………………….
42
Ek-5a
!”LETME ENVANTER VE TARIMSAL B!LG! FORMU
(Bu form her çiftçi için tarımsal danı#manlık hizmet sözle#mesi imzalandıktan sonra bir ay içerisinde doldurulacaktır Ek-5a)
A- K!”!SEL VE SOSYAL B!LG!LER
Çiftçinin Adı Soyadı !li:
Baba Adı !lçesi
Do”um Yeri Ve Yılı Köyü:
E”itim Durumu
Aile Nüfus Sayısı
Aile Bireylerinin Adı Soyadı Ve
E”itim Durumu
Üye Oldu”u Üretici Örgütleri Ve
Di”er Kurulu#ların Adı/Üyelik
Numarası
!nternet Kullanım Bilgileri (varsa email
adresi)
!nternet kullanımı var ise tarımsal bilgilere eri#im durumu
Televizyon Ve Telefon Kullanım
Bilgileri
Televizyon (web tabanlı dahil) ve telefon kullanımı var ise tarımsal
bilgilere eri#im durumu
Çiftçi Ve Aile Bireylerinin
Kitap/Dergi/Gazete Okuma Bilgileri
Çiftçi Ve Aile Bireylerinin Varsa
Toplumsal Statüsü
Ba#kan/Muhtar/Önder Çiftçi
Çiftçinin Bulundu”u Yenilik Grubu Yenilikçiler/Erken Benimseyenler/Erken Ço”unluk/Geç Ço”unluk/Geri
Kalanlar*
Tarım Danı#manınca Eklenecek
Di”er Veriler
*Grupların özellikleri tarımsal yayım ve danı#manlık kitabında tanımlanmaktadır.
43
B-ARAZ! VARLI$I (Dekar)
Kendine Ait Kiralık Arazi Ortaklık Arazi !#letme
Kiraladı”ı Kiraya verdi”i Ortaklı”a Aldı”ı Ortaklı”a verdi”i Toplam Arazisi
C!NS! Kuru Sulu Toplam Kuru Sulu Kuru Sulu Kuru Sulu Kuru Sulu
Ekili Arazi
Nadas
Meyve
Ba”
Sebze
Organik
tarım
Örtü altı
Çayır
TOPLAM
C-B!NA, MAK!NA VE D!$ER ARAÇ-GEREÇ VARLI$I
B!NA VARLI$I
Cinsi Miktarı
(Adet)
Niteli”i
Alan (m2) ba”ımsız
birim (adet)
D!$ER ARAÇ-GEREÇ MAK!NA
VARLI$I
Cinsi Miktarı
(Adet)
Niteli”i
Ev Traktör
Ahır Pulluk
A”ıl Mibzer
Kümes Römork
Yem silosu Diskaro
Depo Tırmık
Hangar Kültivatör
Sundurma Pülverizatör
Garaj Motopomp
Gübrelik Damla sulama sis.
Di”erleri Biçerdöver
Di”erleri
44
Ç- B!TK!SEL ÜRET!M B!LG!LER!
B!TK!SEL ÜRÜNLER!N EK!L!” VE ÜRET!M M!KTARLARI
Ürünün
Çe#idi
Üretim Alanı (dekar) Üretim Miktarı (kg) Birim verim (kg/da) Ürün Satı# Fiyatı (TL/kg)
Kuru Sulu Örtüaltı Organik
tarım
Kuru Sulu Örtüaltı Organik
tarım
Kuru Sulu Örtüaltı Organik
tarım
Kuru Sulu Örtüaltı Organik
tarım
TARLA B!TK!LER! (SULU) ÜRET!M B!LG!LER!
Ürünün
Çe#idi
Tohum
Çe#idi
Tohum
Miktarı
(kg/da)
Tohum
Maliyeti
(TL/da)
Gübre
Çe#idi
Gübre
Miktarı
(kg/da)
Gübre
Maliyeti
(TL/da)
!laç
Cinsi/
Formulas
yonu
!laç
Miktarı
(g/da)/(ml
/da)
!laç
Maliyeti
(TL/da)
Su
Tüketimi
(mm/da)/(
l/da)
Kullanıla
n Sulama
Sistemi
Mazot
Tüketimi
(l/da)
Hasat
Yöntemi
Üretim
Maliyeti
(TL/da)
TARLA B!TK!LER! (KURU) ÜRET!M B!LG!LER!
Ürünün
Çe#idi
Tohum
Çe#idi
Tohum
Miktarı
(kg/da)
Tohum
Maliyeti
(TL/da)
Gübre
Çe#idi
Gübre
Miktarı
(kg/da)
Gübre
Maliyeti
(TL/da)
!laç
Cinsi/
Formulas
yonu
!laç
Miktarı
(g/da)/(ml
/da)
!laç
Maliyeti
(TL/da)
Mazot
Tüketimi
(l/da)
Hasat
Yöntemi
Üretim
Maliyeti
(TL/da
BAHÇE B!TK!LER! (MEYVE) ÜRET!M B!LG!LER!
Meyve
Çe#idi
Gübre
Çe#idi
Gübre
Miktarı
(kg/da)
Gübre
Maliyeti
(TL/da)
!laç Cinsi/
Formulasy
onu
!laç
Miktarı
(g/da)/(ml/
da)
!laç
Maliyeti
(TL/da)
Su
Tüketimi
(mm/da)/(l
/da)
Kullanılan
Sulama
Sistemi
Mazot
Tüketimi
(l/da)
Don Dolu
Zararı
(kg/da)
Donda
Koruma
Yöntemi
Budama
ve meyve
seyreltme
Üretim
Maliyeti
(TL/da)
45
BAHÇE B!TK!LER! (SEBZE) ÜRET!M B!LG!LER!
Sebzenin
Çe#idi
Fide/Tohum
Çe#idi
Fide/Tohum
Miktarı
(adet/da)
(g/da)
Gübre Çe#idi
Gübre Miktarı
(kg/da)
Gübre
Maliyeti
(TL/da)
!laç Cinsi/
Formulasyonu
!laç Miktarı
(g/da)/(ml/da)
!laç Maliyeti
(TL/da)
Biyolojik
mücadele
yöntemi
Biyolojik
mücadele
maliyeti
Su Tüketimi
(mm/da)/(l/da)
Kullanılan
Sulama
Sistemi
Mazot
Tüketimi
(l/da)
Hasat
Yöntemi
Üretim
Maliyeti
(TL/da)
ÖRTÜALTI ÜRET!M B!LG!LER!
Ürün
Çe#idi
Fide/Tohum
Çe#idi
Fide/Tohum
Miktarı
(adet/da) (g/da)
Gübre Çe#idi
Gübre Miktarı
(kg/da)/(l/da)
Gübre Maliyeti
(TL/da)
!laç Cinsi/
Formulasyonu
!laç Miktarı
(g/da)/(ml/da)
!laç Maliyeti
(TL/da)
Biyolojik
mücadele
yöntemi
Biyolojik
mücadele
maliyeti
Isıtma Gideri
(TL/yıl)
Hasat Yöntemi
Su Tüketimi
(mm/da)/(l/da)
Kullanılan
Sulama Sistemi
Üretim Maliyeti
(TL/da)
Organik tarım üretimi için tarımsal üretim tipine göre yukarıdaki tablolardan biri kullanılacaktır
D-B!TK!SEL ÜRET!M !LE !LG!L! TARIM DANI”MANINCA TESP!T ED!LEN SORUN VE PROBLEMLER
…………
46
E-HAYVANSAL ÜRET!M B!LG!LER!
BÜYÜKBA” HAYVANCILIK (SÜT) YET!”T!R!C!L!K B!LG!LER!
Hayvan
Sayısı
Hayvan
Ya#ı
Hayvan
Irkı Süt
Verimi
(Kg)
Do”an
Hayvan
Sayısı
(Adet)
Ölen
Hayvan
Sayısı
(Adet)
Uygulanan
A#ı ve
!laçlar
Yemin
Cinsi*
Rasyonunu
Kendisi
Hazırlıyor mu
!#letmede
Silaj
Yapılıyor
mu
Hayvanlar Mera-
Yaylada Otlatılıyor
mu
*Kesif-Kaba Yem, Yem Katkı Maddeleri
BÜYÜKBA” HAYVANCILIK (BES!) YET!”T!R!C!L!K B!LG!LER!
Hayvan
Sayısı
Hayvan
Ya#ı
Hayvan
Irkı Karkas
Verimi
(Kg)
Do”an
Hayvan
Sayısı
(Adet)
Ölen
Hayvan
Sayısı
(Adet)
Uygulanan
A#ı ve
!laçlar
Yemin
Cinsi*
Rasyonunu
Kendisi
Hazırlıyor mu
!#letmede
Silaj
Yapılıyor
mu
Hayvanlar Mera-
Yaylada Otlatılıyor
mu
*Kesif-Kaba Yem, Yem Katkı Maddeleri
KÜÇÜKBA” HAYVANCILIK YET!”T!R!C!L!K B!LG!LER!
Hayvan
Sayısı
Hayvan
Irkı
Hayvan
Ya#ı Karkas
Verimi
(Kg)
Süt Verimi
(Kg)
Yapa”ı
Miktarı
(Kg)
Do”an
Hayvan
Sayısı
(Adet)
Ölen
Hayvan
Sayısı
(Adet)
Uygulan
an A#ı
ve
!laçlar
Yemin
Cinsi*
Rasyonunu
Kendisi
Hazırlıyor
mu
!#letmede
Silaj
Yapılıyor
mu
Hayvanlar
Mera-
Yaylada
Otlatılıyor
mu
47
KANATLI HAYVAN YET!”T!R!C!L!K B!LG!LER!
Hayvanın
Cinsi
Hayvan
Sayısı Yumurta
Verimi
(Adet)
Et Üretimi
(Ton)
Damızlık
Üretilen
Civciv
Miktarı
Ölen
Hayvan
sayısı
(Adet)
Uygulanan
A#ı ve
!laçlar
Kullanılan
Yemin
Cinsi
ARICILIK !”LETMES! B!LG!LER!
Kovan Sayısı Üretilen Bal Miktarı Üretilen
Balmumu (Kg)
Di”er Üretilen
Ürün Çe#idi ve
Miktarı
Sönen Kovan
Sayısı (adet)
Uygulanan
!laçlar
Kullanılan
!lkel Fenni Cinsi Yemler
(Süzme/Petek)
Miktarı
(Kg)
SU ÜRÜNLER! !”LETMES! B!LG!LER!
!#letmenin
Cinsi
Üretilen
Balık
Miktarı
(Ton)
Satı#a
Sunulan
Balık
Miktarı
(Ton)
Yeti#tirilen
Damızlık
Balık Miktarı
(Adet)
Ölen
Balık
Sayısı
(Adet)
Uygulanan
!laçlar
Su
Ürünlerinde
Kullanılan
Yemler
Organik tarım üretimi için yeti#tiricilik tipine göre yukarıdaki tablolardan biri kullanılacaktır
F-HAYVANSAL ÜRET!M !LE !LG!L! TARIM DANI”MANINCA TESP!T ED!LEN SORUN VE PROBLEMLER
48
…………
Toplam…..sayfada olu#an bu formdaki bilgiler tarafımca tespit edilmi#tir. Bu bilgilerin do”ru oldu”unu beyan ve taahhüt eder ve sorumluluklarını kabul
ederim.
Tarım Danı#manı
Adı Soyadı
Tarih
!mza
………………….…….. tarafından tarımsal danı#manlık hizmeti sunulan çiftçi …………..……………. ait i#letme envanter ve tarımsal bilgi formunun
doldurulması için tarım danı#manı ………………………….. gerekli çalı#maları yaptı”ını beyan ve taahhüt ederim.
Yönetici*
Adı soyadı
Tarih !mza
*Serbest tarım danı#manları için bu kısım bo# bırakılacak, üretici örgütü, ziraat odası ve tarımsal dernek/vakıflarda yönetici istihdam edilmedi”i takdirde
yetkili ki#i tarafından imzalanacaktır.
49
Ek 5b
TARIMSAL DANI”MANLIK H!ZMET!NDEN SONRA OLU”AN !”LETME ENVANTER VE TARIMSAL B!LG! FORMU
(Bu form her çiftçi için her yıl olmak üzere bir yıllık tarımsal yayım ve danı#manlık hizmet sunumundan sonra doldurulacaktır Ek-5b)
A-K!”!SEL VE SOSYAL B!LG!LER
Yeni Üye Oldu”u Üretici Örgütleri
Ve Di”er Kurulu#ların Adı/Üyelik
Numarası
!nternet Kullanımındaki de”i#im
Televizyon Ve Telefon
Kullanımdaki de”i#im
Çiftçi Ve Aile Bireylerinin
Kitap/Dergi/Gazete Okuma
alı#kanlıklarında de”i#im
B-ARAZ! VARLI$I (Dekar)
Kendine Ait Kiralık Arazi Ortaklık Arazi !#letme
Kiraladı”ı Kiraya verdi”i Ortaklı”a Aldı”ı Ortaklı”a verdi”i Toplam Arazisi
C!NS! Kuru Sulu Toplam Kuru Sulu Kuru Sulu Kuru Sulu Kuru Sulu
Ekili Arazi
Nadas
Meyve
Ba”
Sebze
Çayır
Organik
tarım
Örtü altı
50
C-B!NA, MAK!NA VE D!$ER ARAÇ-GEREÇ VARLI$I
B!NA VARLI$I
Cinsi Miktarı
(Adet)
Niteli”i
Alan (m2)
ba”ımsız
birim (adet)
Miktarı ve
Niteli”i
De”i#im
D!$ER ARAÇ-GEREÇ MAK!NA VARLI$I
Cinsi Miktarı
(Adet)
Niteli”i
(Teknik
Özellikleri)
Miktarı ve
Niteli”i
De”i#im
Ev Tarım
Danı#manınca
açıklanacaktır
Traktör Tarım
Danı#manınca
açıklanacaktır
Ahır Pulluk
A”ıl Mibzer
Kümes Römork
Yem silosu Diskaro
Depo Tırmık
Hangar Kültivatör
Sundurma Pülverizatör
Garaj Motopomp
Gübrelik Damla sulama sis.
Di”erleri Biçerdöver
Di”erleri
51
Ç-B!TK!SEL ÜRET!M B!LG!LER!
B!TK!SEL ÜRÜNLER!N EK!L!” VE ÜRET!M M!KTARLARI
Ürünün Çe#idi
Üretim Alanı (dekar) Üretim Miktarı (kg) Birim verim
(kg/da)
De”i#im Açıklama
Kuru
Sulu
Örtüaltı
Organik
tarım
Kuru
Sulu
Örtüaltı
Organik
tarım
Kuru
Sulu
Örtüaltı
Organik
tarım
Üretim
Alanı (da)
Üretim
Miktarı
(kg)
Birim
Verim
(kg/da)
Birim
Satı#
Fiyatı
Üretim
Maliyeti
(TL/da)
De”i#imin nedenleri
tarım danı#manınca
açıklanacaktır.
TARLA B!TK!LER! (SULU) ÜRET!M B!LG!LER!
Ürünün Çe#idi
Tohum Çe#idi
Tohum Miktarı
(kg/da)
Tohum Maliyeti
(TL/da)
Gübre Çe#idi
Gübre Miktarı
(kg/da)
Gübre Maliyeti
(TL/da)
!laç Cinsi/
Formulasyonu
!laç Miktarı
(g/da)/(ml/da)
!laç Maliyeti
(TL/da)
Su Tüketimi
(mm/da)/(l/da)
Mazot Tüketimi
(l/da)
Kullanılan
Sulama Sistemi
Hasat Yöntemi
Üretim Maliyeti
(TL/da)
De”i#im Açıklama
Tohum
Miktarı
(kg/da)
Gübre
Miktarı
(kg/da)
Gübre
Maliyeti
(TL/da)
!laç Miktarı
(g/da)/(ml/da
)
!laç Maliyeti
(TL/da)
Su Tüketimi
(l/da)
Üretim
Maliyeti
(TL/da)
Hasat
Yöntemi
De”i#imin
nedenleri tarım
danı#manınca
açıklanacaktır
52
TARLA B!TK!LER! (KURU) ÜRET!M B!LG!LER!
Ürünün
Çe#idi
Tohum
Çe#idi
Tohum
Miktarı
(kg/da)
Tohum
Maliyeti
(TL/da)
Gübre
Çe#idi
Gübre
Miktarı
(kg/da)
Gübre
Maliyeti
(TL/da)
!laç
Cinsi/
Formulas
yonu
!laç
Miktarı
(g/da)/(ml
/da)
!laç
Maliyeti
(TL/da)
Mazot
Tüketimi
(l/da)
Hasat
Yöntemi
Üretim
Maliyeti
(TL/da)
De”i#im Açıklama
Tohum
Miktarı
(kg/da)
Gübre
Miktarı
(kg/da)
Gübre
Maliyeti
(TL/da)
!laç
Miktarı
(g/da)/(ml
/da)
!laç
Maliyeti
(TL/da)
Su
Tüketimi
(l/da)
Hasat
Yöntemi
Üretim
Maliyeti
(TL/da)
De”i#imin
nedenleri tarım
danı#manınca
açıklanacaktır
BAHÇE B!TK!LER! (MEYVE) ÜRET!M B!LG!LER!
Meyve Çe#idi
Gübre Çe#idi
Gübre Miktarı
(kg/da)
Gübre Maliyeti
(TL/da)
!laç Cinsi/
Formulasyonu
!laç Miktarı
(g/da)/(ml/da)
!laç Maliyeti
(TL/da)
Su Tüketimi
(l/da)
Kullanılan
Sulama Sistemi
Mazot
Tüketimi (l/da)
Don Dolu
Zararı (kg/da)
Donda Koruma
Yöntemi
Budama ve
meyve
seyreltme
Hasat Yöntemi
Üretim
Maliyeti
(TL/da)
53
De”i#im Açıklama
Tohum
Miktarı
(kg/da)
Gübre
Miktarı
(kg/da)
Gübre
Maliyeti
(TL/da)
!laç Miktarı
(g/da)/(ml/da)
!laç Maliyeti
(TL/da)
Su Tüketimi
(l/da)
Hasat
Yöntemi
Üretim
Maliyeti
(TL/da)
De”i#imin
nedenleri tarım
danı#manınca
açıklanacaktır
BAHÇE B!TK!LER! (SEBZE) ÜRET!M B!LG!LER!
Sebzenin Çe#idi
Fide/Tohum
Çe#idi
Fide/Tohum
Miktarı (adet/da)
(g/da)
Fide/Tohum
Maliyeti (adet/da)
Gübre Çe#idi
Gübre Miktarı
(kg/da)
Gübre Maliyeti
!laç Cinsi/
Formulasyonu
!laç Miktarı
(g/da)/
( l/d )
!laç Maliyeti
(TL/da)
Biyolojik
mücadele yöntemi
Biyolojik
mücadele maliyeti
Su Tüketimi
(mm/da)/
(l/da)
Kullanılan Sulama
Sistemi
Mazot Tüketimi
(l/da)
Hasat Yöntemi
Üretim Maliyeti
(TL/da)
De”i#im Açıklama
Fide/Tohum
Miktarı
(adet/da)
(g/da)
Fide/Tohum
Maliyeti
(adet/da)
Gübre Miktarı
(kg/da)
Gübre Maliyeti
(TL/da)
!laç Cinsi/
Formulasyonu
!laç Miktarı
(g/da)/(ml/da)
!laç Maliyeti
(TL/da)
Biyolojik
mücadele
yöntemi
Biyolojik
mücadele
maliyeti
Su Tüketimi
(l/da) Su
Tüketimi
Kullanılan
Sulama Sistemi
Hasat Yöntemi
Üretim
Maliyeti
(TL/da)
De”i#imin
nedenleri
tarım
danı#manınca
açıklanacaktır
54
ÖRTÜALTI ÜRET!M B!LG!LER!
Ürün Çe#idi ve Adı
Fide/Tohum Çe#idi
Fide/Tohum
Miktarı (adet/da)
(g/da)
Fide/Tohum
Maliyeti (adet/da)
Gübre Çe#idi
Gübre Miktarı
(kg/da)/(l/da)
Gübre Maliyeti
!laç Cinsi/
l
!laç Miktarı
(g/da)/(ml/da)
!laç Maliyeti
(TL/da)
Isıtma Gideri
(tl/yıl)
Su Tüketimi
(mm/da)/
(l/da)
Kullanılan Sulama
Sistemi
Biyolojik mücadele
yöntemi
Biyolojik mücadele
maliyeti
Hasat Yöntemi
Üretim Maliyeti
(TL/da)
De”i#im Açıklama
Fide/Tohum
Çe#idi
Fide/Tohum
Miktarı (adet/da)
(g/da)
Fide/Tohum
Maliyeti
(adet/da)
Gübre Miktarı
(kg/da)
Gübre Maliyeti
(TL/da)
!laç Miktarı
(g/da)/(ml/da)
!laç Maliyeti
(TL/da)
Biyolojik
mücadele
maliyeti
Su Tüketimi
(l/da)
Hasat Yöntemi
Üretim Maliyeti
(TL/da)
De”i#imin
nedenleri tarım
danı#manınca
açıklanacaktır
Organik tarım üretimi için tarımsal üretim tipine göre yukarıdaki tablolardan biri kullanılacaktır
D-B!TK!SEL ÜRET!M !LE !LG!L! TARIM DANI”MANINCA TESP!T ED!LEN SORUN VE PROBLEMLER
D-HAYVANSAL ÜRET!M B!LG!LER!
55
BÜYÜKBA” HAYVANCILIK (SÜT) YET!”T!R!C!L!K B!LG!LER!
Hayvan
Sayısı
Hayvan
Irkı
Hayvan
Ya#ı
Süt
Verimi
(Kg)
Do”an
Hayvan
Sayısı
(Adet)
Ölen
Hayvan
Sayısı
(Adet)
Uygulana
n a#ı ve
ilaçlar
Rasyonun
u Kendisi
Hazırlıyor
mu
Silaj
Yapılıyor
mu
Hayvanla
r Mera-
Yaylada
Otlatılıyo
r mu
Yem
Cinsi
De”i#im
Açıklama
Uygulanan
a#ı ve ilaçlar
Yem Cinsi
Süt Verimi
(Kg)
Do”umÖlüm
(adet)/Yıl
Rasyon-silaj
ve Otlatma
Durumu
De”i#imin
nedenleri
tarım
BÜYÜKBA% HAYVANCILIK (BES!) YET!%T!R!C!L!K B!LG!LER!
Hayvan
Sayısı
Hayvan Irkı
Hayvan Ya#ı
Karkas
Verimi (Kg)
Do”an
Hayvan
Sayısı
(Adet)
Ölen Hayvan
Sayısı (Adet)
Uygulanan
a#ı ve ilaçlar
Rasyonunu
Kendisi
Hazırlıyor
mu
Silaj
Yapılıyor mu
Hayvanlar
Mera-
Yaylada
Otlatılıyor
mu
Yem Cinsi
De”i#im Açıklama
Uygulanan a#ı
ve ilaçlar
Yem Cinsi
Karkas
Verimi (Kg)
Do”um-Ölüm
(adet)/Yıl
Rasyon-silaj
ve Otlatma
Durumu
De”i#imin
nedenleri
tarım
danı#manınca
açıklanacaktır
56
KÜÇÜKBA” HAYVANCILIK YET!”T!R!C!L!K B!LG!LER!
Hayvan Sayısı
Hayvan Irkı
Hayvan Ya#ı
Karkas Verimi
(Kg)
Süt Verimi
(Kg)
Yapa”ı Miktarı
(Kg)
Do”um (Adet)
Ölüm (Adet)
Uygulanan a#ı
ve ilaçlar
Yem Cinsi
Rasyonunu
Kendisi
Hazırlıyor mu
!#letmede Silaj
Yapılıyor mu
Hayvanlar
Mera-Yaylada
Otlatılıyor mu
De”i#im Açıklama
Uygulanan a#ı ve
ilaçlar
Yem Cinsi
Karkas Verimi
(Kg)
Do”um-Ölüm
(adet)/Yıl
Rasyon-silaj ve
Otlatma Durumu
Yapa”ı Miktarı
(Kg)
De”i#imin
nedenleri tarım
danı#manınca
açıklanacaktır
KANATLI HAYVAN YET!”T!R!C!L!K B!LG!LER!
Hayvanın
Cinsi
Hayvan
Sayısı
Yumurta
verimi
(Adet)
Et
Üretimi
(Ton)
Ölen
Hayvan
Sayısı
(Adet)
Uygulana
n a#ı ve
ilaçlar
Yem
Cinsi
Damızlık
Üretilen
civciv
(adet)
De”i#im Açıklama
Yumurta
verimi (Adet)
Et Üretimi
(Ton)
Damızlık
Üretilen civciv
(adet)
Uygulanan a#ı
ve ilaçlar
De”i#imin
nedenleri
tarım
danı#manınca
açıklanacaktır
57
ARICILIK !”LETMES! B!LG!LER!
Kovan
Sayısı
Üretilen Bal
Miktarı
Üretilen Balmumu
(Kg)
Di”er Üretilen Ürün
Çe#idi ve Miktarı
Sönen Kovan Sayısı
(adet)
Uygulanan !laçlar
Kullanılan Yemler
De”i#im Açıklama
!lkel
Fenni
Cinsi
(Süzme/Petek)
Miktarı (Kg)
Bal (kg)
Balmumu (kg)
Uygulana !laç
Kullanılan
Yem
Di”er
De”i#imin
nedenleri
tarım
danı#manınca
açıklanacaktır
SU ÜRÜNLER! !”LETMES! B!LG!LER!
!#letmenin
Cinsi
Üretilen Balık
Miktarı(Ton
Satı#a
Sunulan Balık
Miktarı
(Ton)
Yeti#tirilen
Damızlık
Balık Miktarı
(Adet)
Ölen Balık
Sayısı (Adet)
Uygulanan
!laçlar
Su
Ürünlerinde
Kullanılan
Yemler
De”i#im Açıklama
Üretilen Balık
Miktarı
Damızlık Balık
Miktarı
Uygulanan !laçlar
Yemler
De”i#imin
nedenleri tarım
danı#manınca
açıklanacaktır
58
F-HAYVANSAL ÜRET!M !LE !LG!L! TARIM DANI”MANINCA TESP!T ED!LEN SORUN VE PROBLEMLER
Toplam ……. Sayfada olu#an bu formdaki bilgiler tarafımca tespit edilmi#tir. Bu bilgilerin do”ru oldu”unu beyan ve taahhüt eder ve sorumluluklarını kabul
ederim.
Tarım Danı#manı
Adı Soyadı
Tarih
!mza
…………………………. tarafından tarımsal danı#manlık hizmeti sunulan çiftçi ………………..……………. ait i#letme envanter ve tarımsal bilgi formunun
doldurulması için tarım danı#manı ………………………… gerekli çalı#maları yaptı”ını beyan ve taahhüt ederim.
Yönetici*
Adı Soyadı
Tarih !mza
*Serbest tarım danı#manları için bu kısım bo# bırakılacak, üretici örgütü, ziraat odası ve tarımsal dernek/vakıflarda yönetici istihdam edilmedi”i takdirde
yetkili ki#i tarafından imzalanacaktır.
59
! ! !! EK: 6!
!
Çiftçi Denetim Formu
Çiftçi Adı Soyadı:
!li:
!lçesi:
Köyü:
Danı”manlık Hizmeti Aldı#ı Ki”i/ Kurum:
Danı”manın Adı Soyadı:
Danı”manın (Sertifika) Belge Numarası:
Danı”manın Sertifika Bölümü:
Tarımsal Danı”manlık Hizmet Sözle”mesi Ba”langıç Tarihi:
1) Yukarıda belirtilen tarihten ba”lamak üzere tarımsal danı”manlık hizmeti almaktayım.
Tarım danı”manı, tarımsal i”letmemi belirli aralıklarla ziyaret ediyor ve i”letme ile ilgili
sorunlarımın çözümüne yönelik tavsiye ve yönlendirmelerde bulunuyor, tarımsal yenilikler ve
yeni teknolojiler konusunda bilgi veriyor ve gerek görülen durumlarda tarımsal
uygulamalarda bulunarak konunun daha anla”ılır olmasını sa#lıyor. Ayrıca tavsiyelerine
ihtiyaç duydu#um zamanlarda kendisine rahatlıkla ula”abiliyor ve ileti”ime geçebiliyorum.
Tarımsal Yayım Ve Danı”manlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
kapsamında aldı#ım tarımsal danı”manlık hizmetinden memnunum.
Çiftçi Adı Soyadı
!mza
2) Tarımsal Yayım ve Danı”manlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
kapsamında aldı#ım tarımsal danı”manlık hizmetinden memnun de#ilim.
Sebepleri:
Çiftçi Adı Soyadı
!mza
Komisyon(ba”kan ve üyeler) /Heyet (heyet üyeleri)
Adı Soyadı !mza Tarih
60

Whatsapp Hattı
Telefon Hattı