TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK
HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİNE
DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 08.09.2006 Resmi Gazete Sayısı:
26283
2
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki
ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması ile ilgili usul ve esasları
belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; kamu yayım hizmetleri ve sivil toplum örgütleri, ziraat odaları,
tarımsal danışmanlık şirketleri, serbest tarım danışmanlarınca yerine getirilecek tarımsal
yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak; ilke ve kural belirleme, strateji
ve program geliştirme, yönlendirme, özendirme, eğitim, sertifikalandırma, belgelendirme,
görev ve sorumluluk tanımlama, izleme, değerlendirme, denetim ve yaptırım uygulama görevleriyle
ilgili usul ve esasları, tarımdan girdi alan ve tarıma girdi veren kuruluşların ticari faaliyetleri
çerçevesinde yapacakları çiftçi bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları
kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 9 uncu
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: (Değişik ibare:RG-8/11/2012-28461)(2) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim dönemi
veya yetiştirme devresi tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,
c) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2) Başkanlık: Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığını,
ç) İl teknik komitesi: Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen Tarımsal Yayım ve
Danışmanlık İl Teknik Komitesini,
d) Kamu dışı yayım hizmetleri: Sivil toplum örgütleri tarafından tarımsal işletmelerin; tarımsal
bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına
yönelik olarak herhangi bir ücret talep edilmeksizin yürütülen tarımsal yayım
hizmetlerini,
3
TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN
DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
e) Kamu yayım hizmetleri: İlgili mevzuat çerçevesinde Bakanlık merkez teşkilatı, bağlı kuruluşlar
ve taşra teşkilatları tarafından tarımsal işletmelerin; tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler
konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak yürütülen
tarımsal yayım hizmetlerini,
f) Merkez teknik komitesi: Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen Tarımsal Yayım
ve Danışmanlık Merkez Teknik Komitesini,
g) (Değişik:RG-11/3/2009-27166) Meslek kuruluşları: Bu Yönetmelik çerçevesinde sertifikalandırılan
kişilerden tarımla ilgili fakülte mezunlarının üye oldukları meslek odalarını, lise,
ön lisans ve lisans mezunlarının üye oldukları meslek derneklerini ve üyelerinin tamamı tarımla
ilgili lise, önlisans, lisans mezunlarından olup, tarımsal alanda faaliyet gösteren vakıfları,
ğ) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Serbest tarım danışmanı: Kendi nam ve hesabına çalışmak
suretiyle tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine ve tarımdan girdi alan kuruluşlara
tarımsal danışmanlık hizmeti sunan, yetki belgesi sahibi kişileri,
ı) Sivil toplum örgütleri: Tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatif, birlik, dernek ve vakıflar
ile gönüllü kuruluşları,
i) Tarım danışmanı: Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık
şirketlerinde istihdam edilen veya tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam
ve hesabına çalışan ve bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri,
j) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları: Sivil toplum örgütlerinden, sadece tarım danışmanı
istihdam etmek suretiyle danışmanlık hizmeti vermek üzere tarımsal işletme sahiplerince,
ilgili mevzuata göre kurulan dernekleri/vakıfları,
k) Tarımsal danışmanlık hizmetleri: Sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, tarımsal danışmanlık
şirketleri ve serbest tarım danışmanlarınca tarımsal işletmelerin; tarımsal bilgi, teknik
ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik
olarak ücret karşılığında yürütülen hizmetleri,
l) Tarımsal yayım ve danışmanlık: Tarımsal işletme sahiplerinin, tarımsal üretim, işleme
ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle
ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, kendilerine, geliştirilen teknolojileri kullandırmak suretiyle,
bu problemleri çözebilecek bilgi ve beceri kazandırılmasını ve kırsal alanda yaşam
standardının yükseltilmesini amaçlayan tarımsal işletme sahiplerinin eğitimi, yayım, danışmanlık
ve bilgilendirme faaliyetlerini,
m) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Tarımsal yayım ve tarımsal danışmanlık sertifikası:
Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetini yerine getirecek olan kişilere yapılacak sınavda başarılı
olmalarını müteakip Bakanlık tarafından verilecek belgeyi,
n) Tarımsal danışmanlık şirketi: Tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine, ziraat odalarına
ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan
ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yetkilendirilen tüzel kişileri,
o) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi: Bu Yönetmelikte belirlenen şartları yerine getiren
kişi ve kuruluşların tarımsal danışmanlık hizmeti verebileceklerini belirten belgeyi,
4
ö) Tarımsal işletme: Üretim faktörlerini kullanarak; bitkisel ve/veya hayvansal ve/veya
su ürünlerinin üretimi için tarımsal faaliyet yapan veya söz konusu tarımsal faaliyete ilave olarak
işleme, depolama, muhafaza ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerde bulunan işletmeyi,
p) (Ek:RG-11/3/2009-27166) (1) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Tarımsal yayım ve danışmanlık
eğitimi eğitici belgesi (Ek-5): Bakanlık tarafından düzenlenen eğiticilerin eğitimi sonunda
başarılı olan bakanlık personeline verilen belgeyi,
r) Tarımsal yayım ve danışmanlık sistemi: Tarımsal işletme sahiplerinin; tarımsal bilgi,
teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması
amacıyla faaliyet gösteren ve bu Yönetmelikte belirtilen kişi ve kuruluşlardan oluşan çoğulcu
sistemi,
s) Tarım yayımcısı: Bakanlık merkez teşkilatı, bağlı kuruluşlar ve taşra teşkilatlarında
yayım hizmeti görevini yürüten ve bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış
kişileri,
ş) Üretici örgütleri: Sivil toplum örgütlerinden tarımsal amaçlı kooperatifler, yetiştirici birlikleri,
üretici birlikleri ve bunların üst birliklerini,
t) Ziraat odaları: İlgili Kanuna göre kurulmuş olan ve çiftçilerin üye oldukları meslek kuruluşlarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Tarımsal Yayım/Danışmanlık Faaliyetlerinin Programlanması, İzlenmesi ve
Değerlendirilmesi, Araştırma-Yayım-Çiftçi Bağlantısının Güçlendirilmesi
Tarımsal yayım/danışmanlık faaliyetlerinin programlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 5- (1) Tarımsal yayım/danışmanlık hizmetlerinin programlanması, izlenmesi ve
değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) Yayım/danışmanlık hizmetlerinin planlanmasında, kaynakların etkin ve verimli biçimde
kullanılmasını sağlamak amacıyla, Bakanlık tarafından; meslek kuruluşları ve tarımsal
yayım/danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların katkılarıyla ulusal yayım politika ve stratejisi
belirlenir.
b) Ulusal düzeyde yayım politika ve stratejilerine uygun olarak yayım/danışmanlık sistemi
içerisinde yer alan kişi ve kuruluşların öncelikli çalışma alanlarını belirleyecek ülkesel yayım
programı hazırlanır.
c) İl yayım/danışmanlık programları, ilde bulunan yayım/danışmanlık kişi ve kuruluşların
programlarını kapsar. Ülkesel yayım programı doğrultusunda belirlenmiş hedeflere ulaşmak
üzere yıllık olarak hazırlanan il yayım/danışmanlık programı, Bakanlık, meslek kuruluşları ve
tarımsal yayım/danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların katkılarıyla yayımdan sorumlu ildeki
birimin koordinatörlüğünde hazırlanır ve Bakanlık tarafından onaylanarak yürürlüğe konulur.
5
d) Bakanlık kuracağı sistemle, kamu ve kamu dışı yayım ve danışmanlık hizmeti sunan
kişi ve kuruluşların hizmetlerinin kalitesini ve verimliliğini artırmak amacıyla, izleme ve değerlendirme
yapar/yaptırır.
Araştırma-yayım-çiftçi bağlantısının güçlendirilmesi
MADDE 6- (1) Bakanlık, tarımsal araştırma, yayım ve eğitim fonksiyonlarını yerine getiren
kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamaya yönelik tedbirleri alır, gerekli koordinasyonu sağlar.
Tarımsal işletme sahiplerinin sorunlarının araştırmacılara iletilmesini, bulunan çözümler ile
yeni teknolojilerin tarımsal işletme sahiplerine aktarılmasını sağlamak ve bilgi alışverişinde
bulunmak üzere; ulusal, bölgesel ve il düzeyinde çalışmalar yapar.
(2) Bakanlık bu çalışmalara tarımsal yayım/danışmanlık sisteminde yer alan kişi ve kuruluşların
aktif katılımını sağlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
(Değişik bölüm başlığı:RG-31/3/2010-27538)
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Komiteleri, Çiftçi Eğitim Merkezlerinin Oluşumu,
Çalışma Usul ve Esasları ve Görevleri
Tarımsal yayım ve danışmanlık merkez teknik komitesinin oluşumu
MADDE 7- (1) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2) Merkez Teknik Komitesi; Bakanlığın
yayımdan sorumlu birimin bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Eğitim, Yayım
ve Yayınlar Dairesi Başkanı, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığından ilgili daire başkanı
ve ilgili daire başkanlığından bir temsilci, Bakanlık hizmet birimlerinden Gıda ve Kontrol
Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Balıkçılık
ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve
Politikalar Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme
Başkanlığından en az daire başkanı düzeyinde olmak üzere birer temsilci, Türkiye Ziraat
Odaları Birliği temsilcisi, tarımsal amaçlı kooperatif merkez birliklerinin, yetiştirici birlikleri
merkez birliklerinin, üretici birlikleri merkez birliklerinin her birinden üye sayısı en fazla olanlardan
birer temsilci, Ankara’da bulunan ziraat ve veteriner fakültelerinden birer temsilci, üye
sayısı en fazla olan iki meslek odasından birer temsilci, üye sayısı en fazla olan meslek derneği
temsilcisi olmak üzere toplam yirmi bir kişiden oluşur.
(2) Mazeretsiz olarak üst üste iki kere toplantıya katılmayan komisyon üyelerinin üyeliği
düşer ve ilgili kurumca yerlerine yenileri görevlendirilebilir.
(3) Komite, Bakan onayı ile oluşturulur, komite üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler
aynı usule tabidir.
(4) İhtiyaç duyulması durumunda diğer kamu ve kamu dışı kuruluşlardan komiteye temsilci
davet edilebilir. Ancak toplantılara bu şekilde katılanların oy hakkı bulunmaz.
6
Tarımsal yayım ve danışmanlık merkez teknik komitesinin çalışma usul ve esasları
MADDE 8- (1) Merkez Teknik Komitesinin çalışma usulü aşağıda belirtilmiştir.
a) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2) Merkez Teknik Komitesi altı ayda bir olağan, komite
başkanının gerekli gördüğü hallerde olağanüstü toplanır. Başkanın katılamadığı hallerde,
toplantıya Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı başkanlık eder.
b) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2) Komitenin sekretarya hizmetleri Başkanlıkça yürütülür.
c) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2) Toplantı gündemi Başkanlık tarafından katılımcıların
önerileri alınarak oluşturulur. Komite Başkanının onayını müteakip toplantıdan en az on
beş gün önce üyelere bildirilir.
ç) Komite, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların
salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu belirleyici olur.
d) Komite kararları imzalandıktan sonra, onay gerektiren kararlar, on iş günü içerisinde
Bakan onayına sunulur. Alınan kararlar onayı müteakip sekreterya tarafından ilgili birimlere
ulaştırılır.
e) Komite bünyesinde, il teknik komitelerinin verdiği cezalara ilişkin itirazları karara bağlamak
üzere, 5 kişilik bir disiplin komisyonu oluşturulur. Komisyon gerekli durumlarda sekreterya
tarafından toplantıya çağrılır.
Tarımsal yayım ve danışmanlık merkez teknik komitesinin görevleri
MADDE 9- (1) Merkez Teknik Komitesinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Ulusal düzeyde tarımsal yayım/danışmanlık politika ve stratejilerini belirlemek, tarımsal
yayım/danışmanlık sisteminde yer alan kuruluşların öncelikli çalışma alanlarına ilişkin tavsiyelerde
bulunmak, alınacak kararlara ve çalışmalara ilgili tarafların etkin katılımını sağlamak,
b) Tarımsal yayım/danışmanlık sisteminde yer alan kuruluşlar arasında koordinasyonu
sağlamak,
c) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını takip etmek, gerekli hallerde değiştirilmesi için Bakanlığa
önerilerde bulunmak,
ç) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların hizmet sözleşmesi imzalayabilecekleri
asgari ve azami tarımsal işletme sayılarını ve tarımsal üretim alanlarını belirlemek,
d) İl teknik komitelerince bildirilen konularda görüş oluşturmak,
e) Yazarların veya yayın evlerinin başvuruları halinde yayımcıların/danışmanların mesleki
faaliyetlerinde kullanılacak kitaplara ilişkin tavsiye kararı almak,
f) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Çiftçi eğitim merkezlerinin kuruluşları hakkında Bakanlığa
görüş bildirmek,
7
g) İhtiyaç duyulması halinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi
amacıyla görev yapmak üzere çalışma grupları oluşturmak.
Tarımsal yayım ve danışmanlık il teknik komitesinin oluşumu
MADDE 10- (1) İl teknik komitesi; İl Müdürünün başkanlığında; şube müdürleri, il müdürlüğünde
görevli iki tarımsal yayım uzmanı, varsa ilde bulunan ziraat, veteriner fakültelerinden
birer temsilci, il’den sorumlu tarımsal amaçlı araştırma enstitülerinden birer temsilci, İl Ziraat
Odası Başkanı, ilde bulunan tarımsal amaçlı kooperatif birliklerinin, yetiştirici birliklerinin, üretici
birliklerinin her birinden üye sayısı en fazla olanlardan birer temsilci, üye sayısı en fazla
olan iki meslek odasından birer temsilci ve üye sayısı en fazla olan meslek derneği temsilcisinden
oluşur.
(2) İhtiyaç duyulması durumunda ilde bulunan diğer kamu ve kamu dışı kuruluşlardan komiteye
temsilci davet edilebilir. Ancak toplantılara bu şekilde katılanların oy hakkı bulunmaz.
(3) Teknik komite Valilik onayı ile oluşturulur, komite üyeliklerine ilişkin değişiklikler aynı
usule tabidir. Komite üyelerinin isim ve kurumlarını belirtir listenin bir örneği Bakanlığa gönderilir.
Tarımsal yayım ve danışmanlık il teknik komitesinin çalışma usul ve esasları
MADDE 11- (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2)
(1) İl Teknik Komitesinin çalışma usulü aşağıda belirtilmiştir.
a) Komite dört ayda bir olağan, komite başkanının gerekli gördüğü hallerde olağanüstü
toplanır. Başkanın katılamadığı hallerde toplantıya ilgili Şube Müdürü Başkanlık eder.
b) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya katılmayan komisyon üyelerinin üyeliği düşer
ve ilgili kurumca yerlerine yenileri görevlendirilir.
c) Komitenin sekretarya hizmetleri ilgili Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.
ç) Toplantı gündemi il müdürlüğü tarafından katılımcıların önerileri alınarak oluşturulur,
komite başkanının onayını müteakip toplantıdan en az on beş gün önce üyelere bildirilir.
d) Merkez Teknik Komitesinin önerileri öncelikli olarak gündeme alınır.
e) Komite, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların
salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği durumunda Başkanın oyu yönünde karar alınmış
sayılır. Kararlar on gün içerisinde Bakanlığa gönderilir. Alınan kararlar il sekretaryası tarafından
ilgili birimlere ulaştırılır.
f) İl Teknik Komitesinde, aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi
kapsamında yapılacak görüşme ve oylamaya, hakkında karar alınacak kuruluşun temsilcisi
katılamaz.
8
Tarımsal yayım ve danışmanlık il teknik komitesinin görevleri
MADDE 12- (1) İl Teknik Komitesinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Faaliyet gösteren kamu dışı yayım, tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar
tarafından sunulan tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin artırılması
için çalışmalar yapmak, haksız rekabeti ve üreticinin zarar görmesini önleyici tedbirlerin
alınmasını sağlamak.
b) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar arasında koordinasyonu
sağlamak.
c) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını takip etmek, gerekli gördüğü hallerde değiştirilmesi
için Bakanlığa önerilerde bulunmak.
ç) Kamu, kamu dışı yayım, tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşların öncelikli
çalışma alanlarına ilişkin tavsiyelerde bulunmak, alınacak kararlara ve çalışmalara ilgili tarafların
etkin katılımını sağlamak.
d) Faaliyet gösteren kamu dışı yayım, tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşların
bu Yönetmelik hükümlerine aykırı faaliyetlerinin tespiti halinde Yönetmelik kapsamında
yer alan cezaları vermek.
e) Faaliyet gösteren kamu, kamu dışı yayım, tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve
kuruluşların çalışma alanlarına ilişkin tavsiyelerinde, Bakanlık tarafından belirlenmiş konuya
ilişkin teknik talimatları dikkate almalarını sağlamak.
f) Faaliyet gösteren kamu dışı yayım, tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşları
tarafından yayım ve danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla sunulacak
projelerin hazırlanması ve uygulanmasına destek olmak.
g) (Ek:RG-8/11/2012-28461)(2) Bakanlıkça tarımsal yayım ve danışmanlık konularında
verilen görevleri yerine getirmek.
Tarımsal yayım ve danışmanlık eğitim merkezleri
MADDE 13- (Mülga:RG-31/3/2010-27538)
Çiftçi eğitim merkezleri
MADDE 14- (1) Kamu, kamu dışı yayım/tarımsal danışmanlık şirketleri ve üniversiteler
tarafından çiftçi eğitim merkezleri kurulabilir.
(2) Bakanlık daha fazla tarımsal işletme sahibinin bu hizmetlerden yararlanması amacıyla
bu kuruluşlarla işbirliği yapar ve gerektiğinde bu kuruluşları destekler.
9
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
(Değişik bölüm başlığı:RG-31/3/2010-27538)
Sınav, Sertifikalar, Sertifikaların Vize Edilmesi, Yetki Belgesi
Sınav (Değişik başlık:RG-31/3/2010-27538)
MADDE 15- (1) (Mülga:RG-31/3/2010-27538)
(2) (Mülga:RG-31/3/2010-27538)
(3) (Mülga:RG-31/3/2010-27538)
(5) (Mülga:RG-31/3/2010-27538)
(6) (Mülga:RG-31/3/2010-27538)
(7) (Mülga:RG-31/3/2010-27538)
(8) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Sınav Bakanlığın belirleyeceği esaslar dahilinde merkezi
olarak gerçekleştirilir.
(9) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Sınav 100 üzerinden değerlendirilir. Geçer not 70’dir.
(10) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2) Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilanı tarihinden
itibaren 15 gün içinde Bakanlığa yapılır. Bakanlık 30 gün içinde itirazı sonuçlandırarak
ilgiliye tebliğ eder.
(11) Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olanlara bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde örneği
yer alan sertifikalar verilir.
Sertifikalar
MADDE 16- (1) Sertifikaların verilmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Kamuda görev yapmakta iken yapılacak sınavda başarılı
olanlardan; tarımsal alanda lise ve ön lisans düzeyinde eğitim almış olanlara
teknisyen/tekniker tarım yayımcısı, tarımla ilgili fakülte ve dört yıllık meslek yüksek okul mezunlarına
tarım yayımcısı sertifikası verilir. Bunlardan fakülte ve dört yıllık meslek yüksek okulu
mezunu tarım yayımcısı sertifikasına sahip olanlardan, en az üç yıl süreyle yayım hizmetlerinde
görev yapanlara uzman tarım yayımcısı sertifikası verilir.
b) (Değişik: RG-31/3/2010-27538) Kamuda görev yapmayan ve yapılacak sınavda başarılı
olanlardan; tarımsal alanda lise ve ön lisans düzeyinde eğitim almış olanlara
teknisyen/tekniker tarım danışmanı sertifikası, tarımla ilgili fakülte ve dört yıllık meslek yüksek
okul mezunlarına tarım danışmanı sertifikası verilir. Bunlardan fakülte ve dört yıllık meslek
yüksek okulu mezunu tarım danışmanı sertifikasına sahip olanlardan, en az üç yıl süreyle danışmanlık
hizmetlerinde görev yapanlara uzman tarım danışmanı sertifikası verilir.
c) (Değişik: RG-8/11/2012-28461)(2) Kamu görevlerinden ayrılan kişilere önceden sahip
oldukları tarım yayımcısı sertifikasına karşılık gelen tarım danışmanı sertifikası, kamuda görev
alan kişilere, önceden sahip oldukları tarım danışmanı sertifikasına karşılık gelen tarım yayımcısı
sertifikası verilir.
10
ç) (Değişik: RG-8/11/2012-28461)(2) Sınavda başarılı olanlara mezun olduğu bölümde
sertifika verilir. Mezuniyet belgelerinde bölüm belirtilmeyen kişiler için ise, sertifika bölümü
çalıştığı alan veya transkriptleri esas alınarak Başkanlıkça belirlenir. Mezun olduğu fakültenin
başka bir bölümünde en az beş yıl süreyle bilfiil çalıştığını belgelendirenlerin talep etmesi ve
Başkanlıkça da uygun görülmesi halinde, bir defaya mahsus olmak üzere çalıştığı bölümde
sertifika verilir. Ancak bu kişilerin tekrar mezun oldukları bölümde sertifika alma hakkı saklıdır.
Her bir kişi sadece bir bölüme ait sertifika alabilir.
d) (Değişik: RG-31/3/2010-27538) Tarımla ilgili lisans mezunu olanlardan en az üç yıl
süreyle Bakanlık merkez, bağlı kuruluş ve taşra teşkilatlarında tarımsal yayım hizmetlerinde
çalıştıklarını belgelendirenlere sınavda başarılı olmalarını müteakip uzman tarım yayımcısı sertifikası
verilir.
e) (Değişik: RG-31/3/2010-27538) Tarımla ilgili lisans mezunu olanlardan en az üç yıl
süreyle tarımsal danışmanlık hizmeti verdiklerini belgelendirenlere sınavda başarılı olmalarını
müteakip uzman tarım danışmanı sertifikası verilir.
f) (Değişik: RG-31/3/2010-27538) Tarımla ilgili lisans mezunu olanlardan, en az üç yıl
süreyle Bakanlık merkez, bağlı kuruluş ve taşra teşkilatlarında tarımsal yayım hizmetlerinde
çalışmış olanlardan, emekli veya istifa etmiş olanlara, durumlarını belgelendirmek suretiyle,
sınava katılarak başarılı olmaları durumunda uzman tarım danışmanı sertifikası verilir.
g) (Değişik: RG-31/3/2010-27538) Yurt dışında tarımla ilgili okullardan mezun olup diplomasının
denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilenlere sınavda başarılı olmalarını
müteakip sahip olduğu diplomasının karşılığı olan sertifika verilir.
ğ) (Ek: RG-11/3/2009-27166) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2) Talep etmeleri halinde
tarım politikası ve yayım anabilim dalında veya tarımsal yayım konusunda doktora ve üzeri
akademik kariyere sahip kişiler, tarımsal yayım ve danışmanlık eğitimi eğitici belgesine sahip
kişiler ile tarımla ilgili lisans mezunu olup Bakanlık il müdürlüklerinde en az on yıl süre ile
asaleten il müdürlüğü, çiftçi eğitim ve yayım şube müdürlüğü/koordinasyon ve tarımsal veriler
şube müdürlüğü ve ilçe müdürlüğü yapmış olduğunu belgelendirenlere sınava katılmaksızın
bu Yönetmeliğin Ek-5’inde örneği yer alan ve eğitimlerine ve bölümlerine uygun “Tarım Yayımcısı/
Danışmanı Sertifikası” verilir.
h) (Ek: RG-8/11/2012-28461)(2) Tarımla ilgili lisans mezunu olup, tarımla ilgili lisansüstü
eğitimini tamamlayanlara sınavda başarılı olmaları koşuluyla, talep etmeleri ve Başkanlıkça
uygun görülmesi halinde lisans üstü eğitimini tamamladığı bölümde sertifika verilir.
ı) (Ek: RG-8/11/2012-28461)(2) Bu Yönetmelik hükümleri kapsamında tarım
yayımcısı/danışmanı sertifikası verilen kişilerin sertifika almak için gerekli koşulları taşımadığının
sonradan ortaya çıkması durumunda verilen sertifika iptal edilir.
Sertifikaların vize edilmesi
MADDE 17- (1) (Değişik:RG-11/3/2009-27166) Sertifikalar üç yılda bir vize ettirilmek
zorundadır. Vize başvurusu yapan kişinin bu süre içerisinde tarımsal konularda en az iki eğitime
katıldığını belgelemesi gerekir.
11
(2) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2) Süresi bitiminde vize ettirilmeyen sertifikalar geçerliliğini
kaybeder. Sertifikasını vize ettirmeyen kişiler yeniden sertifika almak istediğinde sınava
girmek zorundadır.
(3) Sertifikanın geçici olarak alıkonması cezasının verilmesi durumunda bu kişiler, sertifikalarını
cezanın bitimini müteakip en geç bir hafta içerisinde vize ettirirler.
(4) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2) Tarım danışmanı/tarım yayımcısı sertifikalarının
vize işlemi bulundukları il müdürlüklerince, Bakanlık merkez teşkilatında çalışanların tarım yayımcısı
sertifikaları ile tarımsal yayım ve danışmanlık eğitimi eğitici belgelerinin vize işlemi
ise Başkanlık tarafından yapılır.
Tarımsal danışmanlık yetki belgesi
MADDE 18- (1) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Bakanlık tarafından belirlenecek usul
ve esaslar dahilinde tarım danışmanı istihdam eden üretici örgütlerine, ziraat odalarına, tarımsal
danışmanlık derneklerine/vakıflarına, tarımsal danışmanlık şirketlerine ve serbest tarım
danışmanlarına bu Yönetmeliğin Ek-4’ünde örneği bulunan tarımsal danışmanlık yetki belgesi
verilir.
(2) Yetki belgesi verilen kişi ve kuruluşlar bu yetkilerini bir başka kişi ve kuruluşa devredemezler.
(3) (Değişik: RG-8/11/2012-28461)(2) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi sahibi kişi ve
kuruluşlardan üç yıl süreyle tarımsal danışmanlık hizmeti yapmayanların, danışmanlık hizmeti
sunmaktan vazgeçenlerin ve bu Yönetmelik hükümlerine uymayanların tarımsal danışmanlık
yetki belgeleri iptal edilir. Bu kişi ve kuruluşlardan 3 yıl süreyle tarımsal danışmanlık hizmeti
yapmayanlar ve danışmanlık hizmeti sunmaktan vazgeçenler 1 yıl süreyle; 28 inci madde kapsamında
ceza alanlar ise 5 yıl süreyle tarımsal danışmanlık yetki belgesi talebinde bulunamazlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tarım Yayımcısının/Danışmanının Görevleri
Tarım yayımcısının/danışmanının görevleri
MADDE 19- (1) Tarım yayımcısının/danışmanının görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Üretimin her aşamasında göreviyle ilgili konularda tarımsal işletme sahiplerine veya
hizmet verdiği diğer birimlere gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, gerektiğinde ilgili mevzuata
uygun tarımsal uygulamalar yapmak,
b) Bitkisel ve hayvansal üretime yönelik sürdürülebilir üretim teknikleri konusunda her
türlü bilgi ve yeni teknolojinin hedef kitleye ulaştırılmasını sağlamak,
c) Çevrenin, doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması için tarımsal işletme sahiplerini
ve hedef kitleyi bilgilendirmek,
ç) Tarımsal işletmelerin daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması ve etkin bir şekilde
ürün ve hizmet pazarına yönelmelerine katkıda bulunmak,
12
d) İşletme ekonomisi yayımı/danışmanlığı yapmak, gerekli tavsiyelerde bulunmak,
e) (Değişik: RG-8/11/2012-28461)(2) İşletmelerin ekonomik analizleri, gelişim planlamaları,
iş ve sermaye verimliliğinin iyileştirilmesi ve aile işletmelerine özgü sorunlar, ev ekonomisi,
mekanizasyon ve bitkisel çoğaltım materyalleri ve tohumluk üretimi konularında
yayım/danışmanlık yapmak,
f) Tarımda çalışanların mesleklerini daha iyi yapmaları için, gerekli kişisel gelişim ve girişimcilik
eğitimlerini yapmak,
g) Görevli olduğu konularla ilgili olarak düzenlenecek eğitimlere katılmak,
ğ) Yayım/danışmanlık faaliyetlerinde basılı, sesli ve görüntülü kitle yayım vasıtalarından
yararlanmak ve bunları hazırlamak ve hazırlanmasına katkıda bulunmak,
h) Tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyetleriyle ilgili veri toplamak, kayıt tutmak,
ı) Tarımsal üretimi kayıt ve kontrol altına alacak belgelerin düzenlenmesini sağlamak,
i) Üretici örgütlenmesi konusunda çalışmalar yapmak.
j) (Ek: RG-8/11/2012-28461)(2) Güvenilir gıda arzına yönelik bilgilendirme faaliyetinde
bulunmak,
k) (Ek: RG-8/11/2012-28461)(2) Bakanlık tarafından tarımsal danışmanlık hizmetinin
yürütülmesi ile ilgili verilen görevleri yerine getirmek.
ALTINCI BÖLÜM
Tarım Yayımcılarının Çalışma Esasları ve Sorumlulukları
Tarım yayımcılarının çalışma esasları ve sorumlulukları
MADDE 20- (1) Tarım yayımcılarının çalışma esasları ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Tarım yayımcıları sahip oldukları sertifikalara uygun yayım hizmetlerinde görevlendirilir.
b) Bir ilde ve ilçede, hangi sertifikaya sahip, kaç tarım yayımcısı çalıştırılacağı, ilin tarımsal,
sosyal ve ekonomik koşulları dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.
c) Bakanlık tarafından yürütülen iç veya dış kaynaklı yayım bileşeni olan tüm projelerin
yayım hizmetleri tarım yayımcıları tarafından yürütülür.
ç) (Değişik: RG-8/11/2012-28461)(2) Merkezde Bakanlığın yayımla ilgili birimlerinde, il
ve ilçelerde yayım ile ilgili görevlerde tarım yayımcıları görev yapar. Ancak bu özellikte personel
bulunmadığı durumda yetkili birim amirinin onayı ile diğer personel görevlendirilir.
d) Tarım yayımcıları görevlerini tarafsız olarak ve mesleki etik kuralları çerçevesinde yerine
getirir.
e) Tarım yayımcıları, tarımsal işletme sahipleri ile ilgili her türlü bilgiyi gizlilik içinde saklamakla
yükümlüdür. Ancak yasal olarak bildirilmesinin zorunlu olduğu durumlar ile tarımsal
işletme sahipleri tarafından açıklanmasında bir sakınca olmadığı yazılı olarak beyan edilen
bilgiler için bu bilgileri gizli tutmak zorunluluğu yoktur.
13
f) Tarım yayımcıları, tarımsal işletme sahiplerinden hizmetleri karşılığında herhangi bir ad
altında kişisel olarak ücret talep edemez.
g) Bu Yönetmelik çerçevesinde yetkilendirilen tarım yayımcıları/uzman tarım yayımcıları
kendi meslek gruplarına ait yürürlükteki hukuki düzenlemeler çerçevesinde hizmet verir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerini Sunacak Kişi ve Kuruluşlar, Tarımsal
Danışmanlık Hizmetlerini Sunacak Kişi ve Kuruluşların
Çalışmalarına ve Sorumluluklarına İlişkin Esaslar
Tarımsal danışmanlık hizmetlerini sunacak kişi ve kuruluşlar
MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tarımsal danışmanlık hizmetlerini
sunabilecek kişi ve kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları,
b) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,
c) Tarımsal danışmanlık şirketleri,
ç) Serbest tarım danışmanları.
(2) (Ek: RG-11/3/2009-27166) Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesine sahip olmayan
kişi ve kuruluşlar tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veremez. Aksi durumda yetkili kişilerce
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Tarımsal danışmanlık hizmetlerini sunacak kişi ve kuruluşların çalışmalarına ve sorumluluklarına
ilişkin esaslar
MADDE 22- (1) Tarımsal danışmanlık hizmetlerini sunacak kişi ve kuruluşların çalışmalarına
ve sorumluluklarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a) Tarımsal danışmanlık hizmetini sunacak kişi ve kuruluşlar, sözleşme imzaladıkları tarımsal
işletme sahiplerinin ve kuruluşlarının listelerini ve bu listelerde olacak değişiklikleri il
müdürlüğüne bildirir.
b) Danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletme sahiplerinin ve kuruluşlarının danışmanlık
şirketleri ve serbest tarım danışmanları ile yapacakları hizmet sözleşmeleri Bakanlık tarafından
hazırlanacak örnek esas alınmak suretiyle taraflarca imzalanır.
c) Tarımsal danışmanlık hizmetini sunacak kişi ve kuruluşlarının ortakları, üyeleri ve çalışanları
diğer danışmanlık kuruluşlarında herhangi bir görev alamaz.
ç) Serbest tarım danışmanları, tarımsal danışmanlık şirketleri ve üretici örgütlerinde hizmet
sözleşmesi karşılığında çalışan danışmanlar tarımsal girdilerin satışını veya reklamını yapamaz.
Tarımsal danışmanlık şirketlerinin ortakları arasında tarımsal girdi ticaretinde bulunan
şirketlerin sahibi veya ortağı bulunamaz.
14
d) Serbest tarım danışmanları, tarımsal danışmanlık şirketleri ve üretici örgütlerinde hizmet
sözleşmesi karşılığında çalışan danışmanlar eğitimlerine uygun meslek kuruluşlarına kayıtlı
olmak zorundadır.
e) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar istihdam ettikleri danışmanların
Bakanlık ve diğer kuruluşlar tarafından düzenlenecek eğitimlere katılmalarını sağlamakla yükümlüdür.
f) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar yayım ve danışmanlık hizmetleri
sırasında hiçbir şekilde siyasi propaganda yapamaz.
g) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşların çalışanları, tarımsal işletme
sahipleri/kuruluşlarla ilgili öğrendikleri her türlü bilgiyi gizlilik içinde tutmakla yükümlüdür.
Ancak yasal olarak bildirilmesinin zorunlu olduğu durumlar ile tarımsal işletme sahibi tarafından
açıklanmasında bir sakınca olmadığı yazılı olarak beyan edilen bilgiler için gizlilik zorunluluğu
yoktur. Gizlilik yükümlülüğü, tarımsal işletme sahipleri ve kuruluşlarla olan sözleşmenin
bitiminden sonra da devam eder.
ğ) Tarımsal danışmanlık şirketleri ve serbest tarım danışmanları, mesleki faaliyetlerini tanıtmak
amacıyla meslek icrasına yönelik mevzuata aykırı olmamak üzere ilan verme, basılı
yayın hazırlama ve dağıtma, tabela ve afiş kullanımı, elektronik araçlar, internet ve medya yoluyla
tanıtım ve bilgilendirme çalışması yapabilir. Ancak tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarında
kullanılan ifadeler; mesleki etik kurallarına ters düşen, mesleğin itibarını zedeleyen, yanlış bilgilendirmeye
yol açacak nitelikte olamaz. Bu çalışmalarda yer alan ifadeler teknik olarak çalışma
alanına giren konularda ve objektif olarak kontrol edilebilir nitelikte olmak zorundadır.
h) Tarımsal danışmanlık şirketleri ve serbest tarım danışmanları sözleşme imzaladıkları
tarımsal işletme sahiplerinin ve kuruluşlarının işlerini başkalarına devredemez.
ı) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar, sözleşmenin sona ermesi veya
feshedilmesi halinde görev konusu ile ilgili her türlü kayıtlı bilgi, belge ve dokümanı üç yıl süreyle
muhafaza etmek ve tarımsal işletme sahibi veya kuruluşun talebi halinde ilgili kişi veya
kuruluşa vermek zorundadır. Ancak tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar, sözleşmenin
tarımsal işletme sahibi, kuruluş veya üretici örgütünün sözleşmeden kaynaklanan
sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle feshedildiği durumlarda bu yöndeki talepleri
reddedebilir.
i) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar hizmet sözleşmelerinin imzalanmasında
Merkez Teknik Komite tarafından belirlenen tarımsal işletme sayıları ve üretim
alanları ile ilgili sınırlamalara uymak zorundadır.
j) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşların hizmetleri karşılığında tarımsal
işletme sahiplerinden sözleşmede yer alan hususlara ait olanlar dışında herhangi bir ücret
almaları yasaktır.
k) Bakanlık, belirlenecek faaliyet konularında ve bölgelerde, bu Yönetmelik kapsamında
yetkilendirilmiş tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlardan tarımsal danışmanlık
hizmeti satın alabilir.
15
l) Tarım danışmanları/danışmanlık şirketleri çiftçiye tavsiyelerini yazılı olarak yaptıklarını
belgelendirmek zorundadır. Hatalı tavsiye, uygulama ve görevi ihmal etmeleri durumunda, çiftçilerin
uğrayacağı zararlardan tavsiyeyi yapan tarım danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar
sorumludur.
m) Bu Yönetmelik çerçevesinde yetkilendirilen tarım danışmanları ve uzman tarım danışmanları
kendi meslek gruplarına ait yürürlükteki hukuki düzenlemeler çerçevesinde hizmet
verir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Denetleme, Cezalar, Cezalarının Uygulanması, Cezalar İle İlgili Yasaklara Uymama
Denetleme
MADDE 23- (1) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Bakanlık, tarımsal yayım ve danışmanlık
hizmetlerinin bu Yönetmelik ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere, tarımsal
danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşları belirleyeceği esaslara uygun olarak denetler.
Cezalar
MADDE 24- (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlara, bu Yönetmeliğe
aykırı davranışları nedeniyle verilecek cezalar aşağıda belirtilmiştir.
a) Uyarma: Yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara, mesleğin yürütülmesinde daha dikkatli
davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
b) Kınama: Yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara, görevinde ve davranışlarında kusurlu
olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
c) Sertifikanın/yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması: Yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşların
altı aydan az, bir yıldan fazla olmamak üzere, geçici olarak danışmanlık faaliyetinden
alıkonulmasıdır.
ç) Sertifikanın/yetki belgesinin iptali: Yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşların, yetki belgelerinin
ve sertifikalarının bir daha geri verilmemek üzere alınarak, danışmanlık faaliyeti yapmalarına
izin verilmemesidir.
Uyarma cezası
MADDE 25- (1) Uyarma cezası aşağıdaki durumlarda verilir.
a) Tarımsal işletme sahiplerinin ve sözleşme yapılan kuruluşların tarımsal danışmanlık
faaliyetleri ile ilgili işlerine karşı kayıtsız ve ilgisiz kalmak.
b) (Mülga:RG-8/11/2012-28461)(2)
c) Çalıştırdığı tarım danışmanlarının, mesleğin vakar ve onuru ile bağdaşmayan işler yapmasına
neden olmak veya bilerek izin vermek veya bu eyleme göz yummak.
16
ç) Diğer tarım danışmanları veya kamu dışı yayım ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar
hakkında, ilgili kuruluşlara asılsız ihbar veya şikayette bulunmak.
d) Bakanlıkça istenen; bilgi, belge, program ve raporları il müdürlüğüne vermemek.
e) Yukarıda sayılanlar dışında, mesleğin vakar ve onuruna aykırı davranışlarla, hizmetin
gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunmak.
Kınama cezası
MADDE 26- (1) Kınama cezası, aşağıdaki durumlarda verilir.
a) Üç yıllık bir dönem içinde uyarma cezası gerektiren eylemleri ikinci kez yapmak.
b) (Değişik: RG-8/11/2012-28461)(2) Bakanlıkça yayımlanan, genelge, yönerge ve teknik
talimat hükümlerine aykırı olarak, meslek disiplinini bozucu hareketlerde bulunmak.
c) Yazılı hizmet sözleşmesi yapmadan iş kabul etmek.
ç) Başka meslek mensupları veya kamu dışı yayım ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar
ile sözleşmesi bulunan tarımsal işletme sahiplerine bilerek iş önermek ve diğer tarım
danışmanları veya kamu dışı yayım ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar hakkında olumsuz
yorumlarda bulunmak.
d) Görev ve sorumluluk almadan, diğer tarım danışmanlarının veya kamu dışı yayım ve
danışmanlık hizmeti veren kuruluşların sorumluluğundaki işlerle ilgili görüş bildirmek, uygulamaları
hakkında tarımsal işletme sahiplerine karşı olumsuz eleştiriler yapmak.
e) Tarımsal danışmanlık hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlayacak şekilde; Bakanlık
tarafından belirlenen sınırların üzerinde tarımsal işletme sahipleri ve kuruluşları ile sözleşme
imzalamak.
f) Kasıt olmaksızın gerekli özen ve titizlik yeterince gösterilmeden; Bakanlık düzenlemelerine
ve ilan olunmuş norm ve standartlara aykırı olarak sözleşme imzalamak.
g) Bakanlıkça yayınlanan diğer hukuki düzenlemelere ve zorunlu meslek kararlarına uymamak.
Sertifikanın/yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması cezası
MADDE 27- (1) Sertifikanın/yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması cezası aşağıdaki
hallerde verilir.
a) Üç yıllık bir dönem içinde kınama cezası gerektiren eylemleri ikinci kez yapmak.
b) Görevlerini yürütürken mesleki tarafsızlığın korunabilmesi için, mesleki karar ve tavsiye
verme özgürlüğünü tehlikeye sokacak kurum, kuruluş ve kişiler ile ilişki kurmak.
c) Bu Yönetmelikte belirtilen tarımsal girdilerin alımı ve satışıyla ilgili ticari faaliyet yasağına
uymamak.
ç) Hizmet sözleşmeleri ile ilgili olarak, Bakanlık düzenlemelerindeki ilke ve kurallara kasten
aykırı davranmak.
d) Bu Yönetmelikte belirtilen gizlilik yükümlülüğüne uymamak.
17
e) (Ek:RG-8/11/2012-28461)(2) Sahip olunmayan unvanları ve yetkileri kullanmak,
f) (Ek:RG-8/11/2012-28461)(2) Tarımsal danışmanlık hizmetleri ile ilgili resmi kurumlara
gerçeğe aykırı beyanda bulunmak.
Sertifikanın/yetki belgesinin iptali cezası
MADDE 28- (1) Sertifikanın/yetki belgesinin iptali cezası aşağıdaki hallerde verilir.
a) Beş yıllık dönem içinde iki defa sertifikanın/yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması
cezası ile cezalandırıldıktan sonra bu cezayı gerektiren eylemi yeniden işlemek.
b) Tarımsal danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında, meslek dolayısıyla işlenen
suçlardan dolayı taksirli suçlar hariç olmak üzere altı aydan fazla hapis cezası ile cezalandırılmış
olmak.
c) Danışmanlık sertifikasını/yetki belgesini herhangi bir şekilde bir başkasına kullandırmak.
ç) Başka tarım danışmanlarının ve danışmanlık hizmeti veren kuruluşların ad ve unvanlarını
kullanarak sözleşme imzalamak ve hizmet vermek.
d) Tarım danışmanlığı sertifikası veya yetki belgesinin alınması koşullarının taşınmadığının
sonradan ortaya çıkması veya bu koşulları sonradan kaybetmiş olmak.
Cezaların uygulanması
MADDE 29- (1) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2) Cezalar İl Teknik Komitesi ve Başkanlık
tarafından verilir.
(2) (Değişik:RG-8/11/2012-28461)(2) İl Teknik Komiteleri tarafından verilen cezalara itiraz
mercii Merkez Teknik Komitesidir. Merkez Teknik Komitesinin ve Başkanlığın aldığı kararlar
kesindir.
(3) Sertifikanın/yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması ve sertifikanın/yetki belgesinin
iptali cezalarını alan kişi veya kuruluşlar; yapmış oldukları sözleşmeleri, cezanın kesinleşme
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde faaliyet gösterdiği ildeki il müdürlüğüne teslim eder. İl
müdürlüğü bu durumu tarımsal işletme sahiplerine bildirir.
(4) Sertifikanın/yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması ve sertifikanın/yetki belgesinin
iptali cezalarının, kesinleşmesinden sonra bu kişi ve kuruluşlar iş kabul edemezler. Önlem
olarak sertifikalar ve yetki belgeleri geri alınır.
Cezalar ile ilgili yasaklara uymama
MADDE 30- (1) Sertifikanın/yetki belgesinin geçici olarak alıkonulması ve
sertifikanın/yetki belgesinin iptali cezalarını alanlar; bu yasakların gereklerini cezanın tebliğini
müteakip en geç bir hafta içerisinde yerine getirirler. Bu gerekleri yerine getirmeyenler hakkında
Bakanlık tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
18
DOKUZUNCU BÖLÜM
Tarımsal Danışmanlık Hizmeti Veren Kişi ve Kuruluşların ve Danışmanlık
Hizmeti Alan Tarımsal İşletmelerin Sahiplerinin Desteklenmesi
Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşların ve danışmanlık hizmeti alan tarımsal
işletmelerin sahiplerinin desteklenmesi
MADDE 31- (1) Bakanlık, ülkenin tarımsal yayım/danışmanlık sisteminin etkin ve verimli
bir yapıya kavuşmasını temin etmek amacıyla tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşları
destekleyebilir.
(2) Bu Yönetmelik çerçevesinde yetkilendirilmiş tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi
ve kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelerin sahiplerine veya üretici örgütlerine
yönelik olarak Bakanlık tarafından yayım ve danışmanlık desteklemeleri yapılabilir.
(3) Kamu dışı yayım ve danışmanlık kuruluşlarının desteklenmesi ile desteklemelerin
doğrudan danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelerin sahiplerine ve üretici örgütlerine yapılması
durumunda gerekli başvuru belgeleri, destekleme miktarları, destekleme şekilleri
5488 sayılı Kanun kapsamında belirlenir.
ONUNCU BÖLÜM
Kamu Dışı Yayım ve Bilgilendirme Faaliyetlerine İlişkin Esaslar
Kamu dışı yayım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin esaslar
MADDE 32- (1) Tarımdan girdi alan ve tarıma girdi veren kuruluşlar ile kamu dışı yayım
hizmeti sunacak kuruluşların yapacakları tarımsal bilgilendirme faaliyetleri ile ilgili esaslar
aşağıda belirtilmiştir.
a) Bu kuruluşlardan tarımdan girdi alan ve tarıma girdi veren kuruluşların yapacakları bilgilendirme
faaliyetleri, satın alacakları ürün veya sattıkları girdi ile sınırlıdır. Bilgilendirme faaliyetleri
tarafsız olur, bilgilendirme esnasında başka kurum ve kuruluşlarla karşılaştırma
yapılamaz.
b) Kamu dışı yayım hizmeti sunacak kuruluşların gerçekleştirecekleri bilgilendirme faaliyetleri
kuruluşlarına ilişkin hukuksal düzenlemelerde belirtilen konularla sınırlıdır.
c) (Değişik:RG-31/3/2010-27538) Söz konusu kuruluşların bilgilendirme faaliyetlerinde
görevlendirecekleri personel, sınava katılarak, bu Yönetmelikte belirtilen danışmanlık sertifikalarını
alabilir.
ç) Söz konusu kuruluşlar, yapacakları eğitim programlarına ilişkin bilgileri il müdürlüğüne
teslim eder.
d) Tarımdan girdi alan kuruluşlar, bilgilendirme faaliyetlerini bu Yönetmelik çerçevesinde
yetkilendirilen serbest tarım danışmanları veya tarımsal danışmanlık şirketlerinden danışmanlık
hizmeti alarak gerçekleştirebilirler.
19
e) Tarıma girdi veren kuruluşlar bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirirken bu Yönetmelik
çerçevesinde yetkilendirilen serbest tarım danışmanları ve tarımsal danışmanlık şirketlerinden
danışmanlık hizmeti alamaz ve bunlarla ticari ilişkiye giremez.
f) (Ek:RG-8/11/2012-28461)(2) Bilgilendirme faaliyetleri Bakanlık talimatlarına uygun
olarak yapılır.
GEÇİCİ MADDE 1- (Mülga:RG-31/3/2010-27538)
GEÇİCİ MADDE 2- (Mülga:RG-8/11/2012-28461)(2)
GEÇİCİ MADDE 3- (Mülga:RG-31/3/2010-27538)
GEÇİCİ MADDE 4- (Ek:RG-31/3/2010-27538)
Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihe kadar verilmiş olan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık
Eğitimi Düzenleme Yetki Belgeleri iptal edilmiştir. Verilmiş olan yetki belgeleri Bakanlığa gönderilir.
Yetki belgesi kapsamında düzenlenmiş olan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi
ve sınavı ile ilgili her türlü bilgi, belge ve defter, eğitime katılan kursiyerlerin dosyaları, sertifika
suretleri ve diğer belgeleri arşivlenmek üzere bulundukları yerdeki Bakanlık İl Müdürlüklerine
teslim edilir. Söz konusu belgelerden yetki belgesinin Bakanlığa, diğer her türlü bilgi ve belgenin
ise Bakanlık İl Müdürlüklerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde
teslim edilmesi zorunludur. Ancak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
başlamış olan eğitimler devam eder. Yapılacak sınavda başarılı olan kişilerin hakları korunur.
Geçiş sürecinde sertifikaların uyumu
GEÇİCİ MADDE 5- (Ek:RG-8/11/2012-28461)(2)
1/11/2012 tarihinden önce verilen tarım yayımcısı/danışmanı sertifikalarından bu Yönetmelik
hükümlerine uygun olmayanlar, takip eden ilk vize işlemi sırasında bu Yönetmelik
hükümlerine uygun hale getirilir. Aksi durumda sertifikalar vize edilemez.
Yürürlük
MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-8/11/2012-28461)(2)
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
20
(1) 11/3/2009 tarihli ve 27166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik de!i”ikli!i ile (ö) bendinden
sonra gelmek üzere (p) bendi eklenmi” ve di!er bentler buna göre teselsül ettirilmi”tir.
(2) Bu de!i”iklik 1/11/2012 tarihinde yürürlü!e girer.
EK L!STES!
EK-1
(De”i#ik:RG-8/11/2012-28461)
EK-2
(De”i#ik:RG-8/11/2012-28461)
EK-3
(Mülga:RG-8/11/2012-28461)
EK-4
(De”i#ik:RG-8/11/2012-28461)
EK-5
(Ek:RG-11/3/2009-27166) (De”i#ik:RG-8/11/2012-28461)
EK-6
(Ek:RG-31/3/2010-27538) (De”i#ik:RG-8/11/2012-28461
21

Whatsapp Hattı
Telefon Hattı